Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
rongtien  
#1 Posted : Tuesday, April 9, 2002 4:00:00 PM(UTC)
rongtien

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,141

Kính chào bác đã tới và tham dự với Làng Đốị Tuy nhiên chữ bác viết thì hơi khó đọc,có topic nhà cháu phải bấm óc suy nghĩ mãi, may ra có thể đúng thôi chứ không chắc chắn.

Xin giới thiệu cùng bác, bấm vào đây để bác tập đánh tiếng việt. Bảo đảm bác thử vài lần là bỏ dấu y chang.

http://www.vietbaọcom/fo...?ARCHIVE=&topic_ID=14284

Kính

rongtien
rongtien  
#2 Posted : Tuesday, April 9, 2002 11:08:42 PM(UTC)
rongtien

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,141

Quang-Ngo đang hi´ huc. danh´ vât. vơi´ ban`phim Computer, nghe
Cụ Tien-chi cho đi ke´ taxi toi tham ngoi truong noi tieng nhat mien
nam thi khoai ´chi´qua´. Tung hê tât ca, tinh hâp tâp đi theọNhung con cô´ bam cho xong đoi cau-đoi chep trong "Quang-
Trung, Anh-Hung Dan-Toc,: Hoa-Bang viet thang 7-1943, Hoa-Tien tai ban 1974.
Hoa-Bang đa tham-khao Đông-hoa toan`luc. quyen 112, viet o trang 226-227:
Nam Canh Tuat 1790, An-Nam Quoc-Vuong sang trieu cong vua Thanh. Vua Thanh tự tay viet tang Quoc-Vuong 4 chữ đai tự
Cung~ cưc. quy thanh`(dau huyen đay a!)
(triẻù cung~ sao Băc thân, thât. long`theo về vơi´)
va´đoi cau-đoi:
Chuc´ hô hiẻụ tôn thân, vinh~ thỉ đan thâm trì phât thê´(sac)
Cân. quang ưng, sung? tich´ tai´ kê thanh sử vị tiên`văn.
(sang chuc phuc, tỏ y´het long`tôn thân, ghi tac. vaòlong`son lảu
daìkhong bỏ
thân đi trieu cân., đuoc ban ân sung?, xet suot sử xanh truoc giơ´, chua he co su uu-đai như thê´.).

Bam xong, Q.N tinh đi lien. Nhung, đoc sử ma thay nhac toi Ai-Nam-Quan la mat Q.N lai nhoàlệ Vìchỗ naòcung noi´ aỉ Nam-
Quan làcuả minh`.
Thi-dụ sach đa dân~
-trang 204: Con să´c va ân´ thi ngay 12 thang chap nam Canh Tuat
(1790), Gia vuong nuoc Nam khi sang Thanh, đi đen ai Nam Quan
co sai lu boi than la lu nguyen-van-Danh va Ngo-van-So đem bon ve-si đen Chieu-đuc đai nhan. linh~ vao ngay 13 thang aỵ
-trang 210: Gio Tỵ ngay ram thang Tu, cua ai Nam-Quan mo, sư´ bộ bu´*ơc´ sang noi đia nha Thanh......
-trang 226:Để tien got Quoc Vuong ve nuoc, Tran-Dung-Phu ho-tong suot doc đuong. khi ve đen Nam Quan đa la ngay 29 thang 11.

Mat Nam Quan roi, Quang-Ngọ buon quạ khong đi nuạ Cam on cac bac đa co nha y ru Q.N . Đi ma đoi mă´t đo hoe thi lam cac bac mat vui
Xin tha loi cho Quang-Ngo đa đe cac bac phai chọThử dịch post đầu cuả bác :Quang-Ngo đang hì hục đánh vạât vơ'i bàn phím Computer, nghe Cụ Tiên chỉ cho đi ké taxi tới thăm ngôi trường nổi tiếng nhất miền Nam thì khoái chí quá . Tung hê táât cả, tính hâ'p táâp đi theọ Nhưng còn cố bám cho xong đôi câu đối chép Trong "Quang Trung, Anh-Hùng Dân-Tôc, : Hoa-Bang viết tháng 7-1943, Hoa-Tien tái bản 1974.
Hoa-Bang đã tham-khảo Đông-hoa toàn lục quyển 112, viết ở trang 226-227:
Năm Canh Tuất 1790, An-Nam Quốc-Vương sang triều cống vua Thanh. Vua Thanh tự tay viết tặng Quốc-Vương 4 chữ đại tự
Cũng cực quy thành (dấu huyền đấy ạ!)
( triều cũng sao Báêc thân, thạât lòng theo về với )
và đôi câu - đối:
Chúc hô hiệu tôn thân, vĩnh thỉ đan thâm trì phâ't thế ( sắc )
Cạân quang ưng, sủng tích tái kê thanh sử vị tiền văn.
( sang chúc phúc, tỏ ý hết lòng tôn thân, ghi tạc vào lòng son lâu đài không bỏ
thân đi triều câ.n, được ban ân sủng, xét suốt sử xanh trước giờ, chưa hề có sự ưu đãi như thế ).

Bấm xong, Q.N tính đi liền. Nhưng, đọc sử mà thấy nhắc tới Ải Nam Quan là mắt Q.N lại nhoà lệ . Vì chỗ nào cũng nói Ải Nam Quan la øcuả mình.
Thí-dụ sách đã dẫn
-trang 204: Con sắc và ấn thì ngày 12 tháng chạp năm Canh Tuất
(1790), Gia vương nước Nam khi sang Thanh, đi đến Ải Nam Quan co sai lũ bồi thần là lũ Nguyễn van Danh và Ngô văn Sở đem bốn vệ sĩ đến Chiêu Đức đai nhạn lĩnh vào ngày 13 tháng ấỵ
-trang 210: Giờ Tỵ ngày rằm tháng Tư, cửa Ải Nam Quan mở, sứ bộ bước sang nội địa nhà Thanh......
-trang 226: Để tiễn gót Quốc Vương về nước, Trần-Dung-Phu hộ-tống suốt dọc đường. khi về đến Nam Quan đã là ngày 29 tháng 11.

Mất Nam Quan rồi, Quang-Ngọ buồn quá\. không đi nữạ Cám ơn các bác đã có nhã ý rủ Q.N . Đi mà đôi mắt đỏ hoe thì làm các bác mất vui
Xin tha lỗi cho Quang-Ngo đã để các bác phải chờ.

Không biếy có đúng hết ý cuả bác không ?

Kính
TVB  
#3 Posted : Wednesday, April 10, 2002 2:22:13 AM(UTC)
TVB

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,851

Bạn Quang Ngô à:
Sau đây xin gởi thêm đến bạn( phụ với bác Rongtien) tí kinh nghiệm của tvb về cách viết tiếng Việt. Tvb hiện đang dùng cái này để viết tiếng Việt "font" VNI đấỵ
1- Vào www.vps.org click vào chữ "download" hàng trên cùng để "download" . Sau đó click vào VPSKEY (trên cùng) để lấy program mới nhất.
2- Theo lời hướng dẫn sau khi đã "download"
3- Program này có thể viết hầu hết các "fonts" hiện đang lưu hành : unicode, VNI, VN
Dấu ' =1, ` =2, ? =3, ~ =4, . =5, ^ =6, ....... đ =d d,
Dấu sắc: 1 , thí dụ "á"= "a"và "1"
"ấ' = "a" "6""1"
4- Program này có thể chuyển từ "font" này sang "font" khác trong vài cái "clicks"
Thí dụ: Bài viết này là VNI, bạn có thể chuyển qua UNICODE rồiø email thì ai cũng có thể đọc mà không cần phải có "font" tiếng Việt.
Chúc thành công.


tvb

Edited by - tvb on 04/10/2002 10:27:43
toquoc  
#4 Posted : Wednesday, April 10, 2002 3:09:31 AM(UTC)
toquoc

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,720

Các bác về làng hồi nào vậy .? Theo lời mời nên nhà em mới sang vuờn GL cùng bài thơ văn học viết trên giấy hoa tiên đáp lễ ,thế mà họtưởng thơ tình ong bướm ...chán quá ! May có bác Quang -Ngo bên cạnh đỡ đần nếu không mất xác chả chơi . May quá, gặp lại các bác về đây : Niềm vui mở rộng ngày sang
Cho ta thấy cảnh huy hòang năm xưa
Giật mình chợt tỉnh giấc mơ Tình xưa nghĩa cũ bây giờ là đây

toquoc


Quang-Ngo  
#5 Posted : Wednesday, April 10, 2002 3:44:43 AM(UTC)
Quang-Ngo

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 72

Cam on quy bac đa tan tinh chi dan.

TVB  
#6 Posted : Wednesday, April 10, 2002 5:20:13 AM(UTC)
TVB

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,851

May quá bác toquoc ạ.
Đang định ra mắt thì đọc được bài thơ trên nên cũng lấy làm lạ như bác Quang Ngô vậy, lại gặp được thằng bạn cùng là "vịt nước" tối hôm qua, nên bận thù tạc và chưa có cơ hội ra mắt . Kể cho nó nghe về bài thơ đón khách thì nó cười lăn, rồi nó phán là bài thơ chào khách lời thì hay nhưng ý thì bảo là uống xong tách trà , bốc phét một tí và xin mời cụ đi cho nhà cháu nhờ . Lạ nhỉ ??
Rồi may mà chưa kịp ra mắt thì bác gọi về, thế là tvb này về thôị
Tuy nhiên khi sang bên đó, ghé vaò mục " ghi về tháng tư" bên đó thấy câu :
"An Lộc địa sử ghi chiến tích, Biệt Kích Dù vị quốc vong thân"
Tvb cũng biết câu này do một cô giáo ghi trên vùng chôn các Anh Hùng Biệt Kích Dù trong trận An Lộc. Bèn có ý muốn đối lại câu này để làm lễ ra mắt nhưng đã về thì còn lằng nhằng làm chi .
Viết ra rồi mà không ai đọc thì ấm ức , vậy thì đưa ra đây để làng đọc cho vui:

An Lộc địa sử ghi chiến tích, Biệt Kích Dù vị quốc vong thân Hoàng Sa dương đồ hoạ tranh phong, Hải Quân Nam kình tàu bảo quốc
tvb
toquoc  
#7 Posted : Wednesday, April 10, 2002 7:12:25 AM(UTC)
toquoc

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,720

Bác TVB,

An Lộc địa sử ghi chiến tích, Biệt Kích Dù vị quốc vong thân Hoàng Sa dương đồ hoạ tranh phong, Hải Quân Nam kình tàu bảo quốc


Câu đối bác hay lắm ! Chừng naòlo xong các bài viết dang dở ,anh em mình trở lại đối đáp cho vui,bác nhé !
toquoc
.
Edited by - toquoc on 04/10/2002 15:25:37
rongtien  
#8 Posted : Wednesday, April 10, 2002 11:49:12 PM(UTC)
rongtien

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,141

Bác Quang-Ngo

Bác học cách này trước, khi nhuyễn rôì học cách khác sau cũng tốt thôị

Thí dụ:

Q u a ? ng = Quảng
N g o ^ = Ngô

N g u y e ^ ~ n = Nguyễn

T r o * ` i V i e ^ . t N a m = Trời Việt Nam

hai D D = Đ --- d d = đ

o * = ơ
o * ` = ờ
o * ? = ở
o * ' = ớ

Khi chấm câu mà chữ cuối cùng là nguyên âm, ta phải thêm \ trước dấu chấm.

d d i - d d o * ` i - n h a ` - m a \ . = đi đời nhà mạ

Lúc viết bác sẽ thấy chữ hơi ngộ, nhưng đọc mãi rồi sẽ quen = V i e ^ . t B á o

khi post lên sẽ thành = Việt báo

Hy vọng vài dòng chữ này sẽ giúp được bác.

Kính

rongtien
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.