Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

32 Pages«<29303132>
Options
View
Go to last post Go to first unread
bichkhuyen  
#601 Posted : Monday, February 11, 2013 9:11:39 AM(UTC)
bichkhuyen

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 538
Location: OK

Thanks: 51 times
Was thanked: 109 time(s) in 65 post(s)
Great connections !!! Thanks huynh
Năm mới BK chúc Huynh và Gia đình Vạn Sự Như Ý
bichkhuyen  
#602 Posted : Sunday, March 3, 2013 6:40:48 AM(UTC)
bichkhuyen

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 538
Location: OK

Thanks: 51 times
Was thanked: 109 time(s) in 65 post(s)
Con Đường Dẫn Đến Ngày Vui


Là hương là sắc mượt mà
Nâng niu một đóa Xuân hoa tím màu
Thấy hoa lòng xót xa đau
Đây kia rồi cũng khóc nhau Vô thường


http://i2.photobucket.com/albums/y24/bichkhuyen/DSC00738_zps127a267e.jpg

Xuân & Hoa

Ái sinh lắm nỗi đoạn trường
Luân hồi chuyển tiếp cũng dường ấy thôi
Đám mây phiêu bạt lưng đồi
Sương rơi hay ngọc trong đôi mắt người


http://i2.photobucket.com/albums/y24/bichkhuyen/DSC00739_zps6051fc07.jpgCon đường nào đến ngày vui
Khơi lên đóm lửa đã vùi tro than
Mỗi bước đi mỗi viên thành
Ma-ha Bát-Nhã tâm kinh nhiệm mầu


http://i2.photobucket.com/albums/y24/bichkhuyen/DSC00733_zpsff4aa568.jpg


Bích Khuyên


Kinh Phạm Võng:

"Chân tướng của mọi hiện tượng là bất sinh bất diệt, không thường cũng không đoạn, không sinh tử, không Niết Bàn. Kẻ ngu si sợ hư không mà muốn đi trốn thì dù bỏ hư không mà chạy cũng không thể nào thoát được hư không. Kẻ đi tìm hư không dù có chạy khắp đông tây nam bắc cũng không tìm thấy hư không. Nhưng kẻ ấy chỉ biết cái Danh của hư không mà không phân biệt được cái Thực của hư không.

Nay có kẻ muốn tìm Niết Bàn, thường qua lại trong Niết Bàn mà không biết đó là Niết Bàn, chỉ thấy toàn là sinh tử phiền não: kẻ ấy chỉ biết cái Danh của Niết Bàn mà không biết cái Thực của Niết Bàn vậy".

......

"Người tu đến chổ Tâm linh của họ đã vào cảnh: "Hư vô tịch chiếu". Nghĩa là lúc nào Tâm của họ cũng không không, nhưng trong cái không ấy có một viên giác tròn trịa, sáng suốt, cũng như gương trong, hễ vật đến thì phản chiếu vào trong mà chẳng hề che khuất một mảy may nào.

Nhưng đó là người đã hoàn toàn xuất thế; còn như chúng ta còn phải giao tiếp với người và vật ở chung quanh mình thì chúng ta lúc nào cũng phải lấy sự đại tịnh làm căn bản, nghĩa là lúc nào cũng bình tĩnh, trầm lặng, mực thước và luôn luôn tự chủ,
mặc dầu có làm muôn công, ngàn việc cũng vậy."

Đây cũng là một lối diễn tả về cảnh giới Niết -Bàn
Nhưng ....
Thử nhìn cuộc sống , ngày xưa tôi ở VN thấy hình ảnh và nghe người ta nói về tượng thần Tự Do
Tôi mơ ước nếu có dịp sang Mỹ sẽ đến đó
Mấy chục năm ở Mỹ , tôi vẫn chưa đến New York đừng nói chi là chạm tượng thần Tự Do
Nhưng những người VN có điều kiện (tiền bạc .....) họ đến /đi thường xuyên và dễ dàng .

Về mặt tâm linh, "điều kiện" chính là Phương tiện và Trí tuệ
Nên Kinh Bát Nhã :"Khi Bồ Tát Quán Tự Tại ....."
Quán như thế nào để được Tự Tại-Tự tại là một trong những cách nói về Niết Bàn-

Quán ngũ uẩn là KHÔNG:Sắc-thọ-tưởng -hành-thức là KHÔNG

Khi trước tôi đọc Kinh Lăng Nghiêm , đặc biệt chú tâm đoạn :

DO NHĨ CĂN MÀ ÐƯỢC NGỘ ÐẠO

Khi đó, đức Quán Thế Âm Bồ tát đứng dậy cung kính lạy Phật và thưa rằng:

- Bạch Thế Tôn, con nhớ từ hằng hà sa số kiếp về trước, có Phật ra đời, tên là Quán Âm. Con đối với trước Phật Quán Âm phát tâm Bồ đề. Ngài dạy con từ nơi nghe rồi nhớ và tu mà được vào chánh định (văn, tư, tu là điều cần yếu của người tu hành).

Khi mới nghe tiếng, không chạy theo thinh trần, xoay cái nghe trở vào chơn tánh (nhập lưu vong sở). Vì chỗ vào (chơn tánh) đã yên lặng, nên độ và tịnh hai món trần cảnh không sanh.

LƯỢC GIẢI

Ðại ý đoạn này nói: Khi cái nghe đối với tiếng, không khởi vọng niệm phân biệt theo tiếng, do xoay cái nghe trở lại tự tánh, nên tâm yên, cảnh tịch. Ðây mới giai đoạn thứ nhứt.

*

Như thế lần lần lần tăng tấn đến cái nghe (năng) và cảnh bị nghe (sở) cũng hết (đoạn trên nói thinh trần yên tịnh, song còn cái nghe; đoạn này nói “cái nghe” và “trần bị nghe” đều hết).

Cũng không an trụ ở chỗ hết nghe. Cái biết hết và cái bị biết củng không còn (đoạn trên nói “cái nghe với cái bị nghe hết”, nhưng còn chấp ở nơi “cái hết”. Ðoạn này nói cũng không chấp ở nơi “cái hết”. Ðoạn này nói cũng không chấp ở nơi chỗ hết. Song sợ e còn “cái biết hết”, nên nói tiếp: cái biết và cái bị biết cũng không).

“Cái biết” và “cái bị biết” cả hai đều không, đến chỗ cùng tột viên mãn. Song hãy còn cái “không”, phải tiến lên một từng nữa là cái “không” với cái “bị không” cả hai đều diệt hết. Khi các cái sanh và diệt đã diệt hết, thì cái chơn tâm tịch diệt hiện tiền.

*
LƯỢC GIẢI

Cách tu hành của Ngài Quán Thế Âm Bồ tát là:

1.Bắt đầu từ khi cái nghe đối với thinh trần, không khởi phân biệt theo thinh trần, nên thinh trần tự vắng lặng; song còn cái “nghe”.

2.Ðến giai đoạn thứ hai cái nghe (năng, sở) cũng hết, song còn cái “hết”.

3.Ðến từng thứ ba không chấp ở nơi hết, song còn cái “biết hết”.

4.Ðến từng thứ tư là “cái biết” đó cũng không, song còn cái “không”.

5.Lên đến từng thứ năm là cái “không” đó cũng không còn. Lúc bấy giờ các cái vọng niệm phân biệt chấp trước đều hết, thì chơn tâm thanh tịnh tự hiện bày; cũng như các cặn đục đã hết, thì tánh nước trong tự hiện. Mười phương các đức Phật hay các vị đại Bồ tát tu hành, chỉ có một con đường duy nhứt là trừ hết “vọng” thì “chơn” hiện bày, như lau gương sạch bụi, thì ánh sáng tự hiện, thế gọi là thành Phật, hay là chứng đại Niết bàn.Ngài Quán Âm kể lại sự kết quả

(Ðoạn trên là Ngài ngộ được chơn tâm, từ đây về sau là chơn tâm khởi ra diệu dụng)
- Bạch Thế Tôn, do con tu như vậy, nên vượt ra khỏi thế gian, và xuất thế gian. Vì đã được chơn tâm thanh tịnh sáng suốt viên mãn khắp cả mười phương cùng với chư Phật và chúng sanh đồng một thể tánh ấy, nên con được hai điều thù thắng:

a. Hiệp với đức “từ độ sanh” của chư Phật.

b. Hiệp vời lòng “bi ngưỡng mộ” của tất cả chúng sanh. Và được các món diệu dụng như sau:
-. HIỆN RA 32 ỨNG THÂN ÐỂ HÓA ÐỘ TẤT CẢ CHÚNG SANH
-. ÐƯỢC 14 MÓN KHÔNG SỢ
. ÐƯỢC 4 MÓN KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN

Tôi cứ thắc mắc hoài về "năng quán và sở quán"
Mãi khi hiểu ra nó cũng không ngoài ngũ uẩn,

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2m_s%E1%BB%9F

"Đoạn lục căn nên trừ lục tặc"
Mới thấy cái thấy của Phật Hoàng quả là siêu việt


"Đệ Tứ Hội

Tin xem:
Miền cốc một lòng,
Thời rồi mọi hoặc.
Chuyển tam độc mới chứng tam thân;
Đoạn lục căn nên trừ lục tặc
Tìm đường hoán cốt, chỉn xá hay phục được luyện đan;
Hỏi phép chân không, hề chi lánh ngại thanh chấp sắc
Biết Chân như tin Bát nhã chớ còn tìm Phật tổ tây đông;
Chứng thực tướng ngộ vô vi, nào nhọc hỏi kinh thiền nam bắc.
Xem Tam tạng, giáo, ắt học đòi thiền uyển thanh qui;
Đốt ngũ phần hương, chẳng tốn đến chiên đàn chiên bặc.
Tích nhân nghĩa, tụ đạo đức, ai hay này chẳng Thích Ca;
Cầm giới hạnh, đoạn ghen tham, chỉn thực lòng là Di lặc."


Thế thì ...."Ly tứ cú , tuyệt bách phi".
Mặc dù với cương vị một đấng quân vương làm muôn công, ngàn việc nhưng tâm linh ngài
cũng là bậc hoàn toàn xuất thế .
thanks 1 user thanked bichkhuyen for this useful post.
Thy Lan Thao on 3/3/2013(UTC)
bichkhuyen  
#603 Posted : Friday, March 29, 2013 8:39:14 AM(UTC)
bichkhuyen

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 538
Location: OK

Thanks: 51 times
Was thanked: 109 time(s) in 65 post(s)
HẬU QUẢ CỦA MA TÚY


Larry xuất thân trong một gia đình khá giả, năm 16 tuổi anh theo bạn bè sử dụng ma túy rồi đi vào con đường trộm cắp để kiếm tiền mua ma túy.Bị gia đình từ bỏ, anh sống một cuộc đời vô gia cư, vô nghề nghiệp, ngủ đầu đường xó chợ, ăn uống tại các hội quán từ thiện dành cho kẻ không nhà. Thỉnh thoảng anh cũng kiếm được vài việc vặt như chất hàng lên xe vận tải, cắt cỏ, xúc tuyết nhưng được bao nhiêu tiền anh lại đổ vào ma túy cho đến khi gặp một tu sĩ. Anh nói:

-Vị tu sĩ này đã cảm hóa được tôi, ông cho tôi một tình thương mà từ trước đến nay chưa hề ai cho tôi, kể cả cha mẹ của tôi. Không những ông giúp tôi lấy lại sự tự tin mà còn chỉ dẫn cho tôi một phương pháp tham thiền để tìm sự bình an trong tâm hồn. Hơn một năm nay tôi đã không dùng ma túy mà vẫn thoải mái. Thời gian gần đây vị tu sĩ này giao cho tôi một công việc: Đi tìm
những thanh niên ghiền ma túy để giúp đỡ họ như ông đã từng giúp đỡ tôi. Việc tìm kiếm những người này không khó gì nhưng thuyết phục họ từ bỏ ma túy, dậy tham thiền để họ có thể thay thế các thói quen xấu bằng một thói quen tốt thì khó hơn nhiều. Vì đã thực hành thiền định nên tôi có thể chỉ dạy cho họ cách ngồi, cách thở hít, cách quán niệm hơi thở, nhưng tôi chưa nắm vững lý thuyết và mục đích của thiền định. Nhiều thanh niên đặt câu hỏi mà tôi không biết phải trả lời hay giải thích thế nào. Hôm nay tôi tìm đến đây để nhờ bà chỉ dẫn cho tôi xem rượu và ma túy đã làm hại chúng ta như thế nào? Tôi đã nghe những lý thuyết cũng như lời dọa dẫm mà các bác sĩ, chuyên viên y tế vẫn giải thích, nhưng điều này không giúp được ai, tất cả những kẻ ghiền đều ít nhiều nghe chán lỗ tai cả rồi. Tôi muốn biết tại sao thiền định có thể giúp người ta từ bỏ ma túy một cách dễ dàng thoải mái? Tuy đã kinh nghiệm điều này nhưng tôi vẫn không biết rõ tại sao, liệu có cách nào giải thích một cách giản dị và hợp lý không?

-Trước hết anh có thể giải thích cho những thiếu niên ghiền ma túy biết rằng chính nơi họ có đầy đủ tất cả những thứ mà họ muốn mà không phải tìm ở đâu xa hay phải trả một giá nào. Nếu muốn kinh nghiệm cảm giác sung sướng, thoải mái, bình an, tựdo thì họ có thể có ngay mà không cần phải sử dụng ma túy. Họ cũng cần biết rằng thể xác và thể trí của họ thì giới hạn nhưng Chân Ngã thì không. Chân Ngã mới thực sự là họ. Lý do họ cần tham thiền là để biết và kinh nghiệm được điều này. Khi họ đã đạt được mối liên hệ với sự an lạc thực sự đó thì họ sẽ hiểu điều anh muốn diễn tả. Anh có thể đọc cho họ nghe vài đoạn trong cuốn sách “ On Having No Head” của Douglas Harding diễn tả rành rẽ cái kinh nghiệm tâm linh này. Một khi biết được mục đích hay nơi chốn để đến một cách rõ rệt thì người ta sẽ tự động tiến bước đến đó.

- Nhưng ma túy hay rượu ảnh hưởng đến cơ thể con người ra sao? Tại sao thực tập thiền định có thể giúp người ta từ bỏ các cám dỗ này?

-Khoa Yoga dậy rằng có ba thể(Body) bao quanh Chân Ngã của chúng ta ví như ba bộ quần áo khoác bên ngoài. Thể ngoài cùng
được cấu tạo bởi các vật chất thô kệch thường gọi là thể xác.

Thể Vía có hình dạng như thể xác nhưng được cấu tạo bởi các thể chất thanh và nhẹ hơn, nó là cây cầu liên lạc giữa thể Xác và thể Trí. Chính cái thể Trí này đã làm chúng ta cảm nhận các ảo giác của ma túy hay rượu.
Mỗi thể đều có các giác quan riêng nhưng chúng ta chỉ có thể sử dụng các giác quan thuộc về thể Xác mà thôi.
Các giác quan của thể Vía và Trí tuy hiện hữu nhưng vì không biết cách phát triển nên chúng ta không sử dụng được chúng. Trong thân thể con người có một số trung tâm của tâm thức mà danh từ Yoga thường gọi là Luân Xa (Chakras), đó là nơi chứa đựng các tiềm năng thiêng liêng sẵn có của con người. Hầu hết những luân xa này đều khép chặt hoặc hé mở một phần tùy theo trình độ tâm thức của người đó. Khai mở những Luân Xa là mục đích của một số phương pháp tập luyện chủ trị tinh thần. Khi các Luân Xa được khai mở thì người ta có thể phát động các quyền năng đặc biệt hay các giác quan hết sức tinh vi của các thể kia.
Có bảy Luân Xa quan trọng liên hệ trực tiếp với các hạch của thể xác. Vị trí các Luân Xa này nằm ở đốt xương sống cuối cùng, quanh cơ quan sinh dục, phía dưới rốn, giữa ngực trên cổ, giữa trán và đỉnh đầu. Các Luân Xa đều có hình thù giống như một đóa hoa sen, mỗi cái có một số cánh khác nhau, Luân Xa ở cuối đốt xương sống có bốn cánh, Luân Xa ở rốn có mười cánh v.v…
Bình thường thì các Luân Xa đều khép chặt, các cánh hoa cúp xuống. Sức mạnh tâm linh thường phát hiện dưới hình thức một luồng hỏa hầu gọi là Kundalini, khi biết cách chủ trị tinh thần và thể xác thì luồng hỏa hầu này khai mở và di chuyển qua các Luân Xa, thức động nó vínhư nước tưới lên một bông hoa khô héo khiến nó nở ra. Khi Luân Xa được khai mở, các quyền lực hay giác quan tương ứng cũng được khai mở theo và người ta có thể sử dụng quyền năng đặc biệt như biết trước được một số điều quá khứ, vị lai hay đọc được tưtưởng của người khác v.v…
Vì luồng hỏa hầu bắt đầu phát động ở cuối xương sống và đi ngược lên phiá trên nên các Luân Xa ở dưới
thấp thường được khai mở trước, các Luân Xa này giúp người ta mhìn thấy một số sự kiện mà danh từ huyền học gọi là Linh Ảnh
(Vision).
Sự tương ứng giữa các Luân Xa và các quyền năng đặc biệt được đề cập hết sức rõ ràng trong cuốn “ The Chakras” của tác
giả C.W.Leadbeater. Khi luồng hỏa hầu đi đến Luân Xa trên đỉnh đầu hay trung tâm tối hậu thì hành giả hoàn toàn vượt ra khỏi sự
kiểm soát của thể Xác, Viá hay Trí và mọi giới hạn của thời gian hay không gian. Họ sẽ nhận thức được một sự bình an vĩnh cửu của một trạng thái siêu thức không bút mực nào có thể tả xiết.

Rượu, ma túy cùng các chất kích thích có tác động phá hoại các Luân Xa này khiến chúng chuyển động lệch lạc rồi cụp xuống, ngăn chặn các mãnh lực tinh thần. Khi các cành hoa chuyển động, người ta có thể trờ nên ngây ngất trong một thoáng giây, khi các giác quan của thể Viá hay thể Trí được kích động một cách ngắn ngủi thì người ta có thể nhìn thấy một vài hình ảnh mơ hồ, màu sắc lạ lùng hay chìm đắm vào một thế giới huyền ảo mông lung do sự chuyển động của các mãnh lực kỳ bí này. Trong giây phút đó người ta quên mình, không còn kiểm soát hay ý thức gì nữa. Dĩ nhiên điều này hết sức tai hại vì khi các Luân Xa bị hư hại thì hậu quả của nó thật không biết đâu mà lường, và con người sẽ không tiến màl ại bước lùi trên đường tâm linh.

- Tôi đã nghe nói về các Luân Xa này, tôi tin rằng điều bà nói rất có lý nhưng làm cách nào tôi có thể khuyên các thanh niên vềcác điều mà họ không thể nhìn thấy được?

- Chỉ có kinh nghiệm mới thuyết phục được họ mà thôi. Anh có thể đưa cho họ xem một số tài liệu nói về các thể. Cách đây ít lâu, người ta chứng minh được sự hiện diện của thể Viá qua một phương pháp gọi là“Kirlian Photography”, người ta chụp hình được các luồng ánh sáng liên hệ với các năng lực điện khí của cái thể này, nó có hình dáng giống như thể Xác nhưng nhô ra ngoài
vài tấc, anh có thể tìm các tài liệu này trong mọi thư viện. Anh cũng có thể tìm các sách vở nói về các Luân Xa như cuốn The
Chakras của C.W. Leadbeater cho những thanh niên ghiền ma túy xem và giải thích thêm cho họ về nguyên nhân các ảo giác
mà họ cảm thấy khi say sưa.

- Nếu có được tài liệu đó thì tôi nghĩ các thanh niên này sẽ bị hấp dẫn ngay. Nhưng nếu đã có các chứng cớ rõ rệt như vậy tại saokhông mấy ai chịu chấp nhận sự kiện đó?

- Không mấy người can đảm nhìn thẳng vào sự thật vì điều này sẽ phá tan các ảo vọng mà họ vẫn hằng ấp ủ. Nếu mọi người đều biết nhìn thẳng vào sự thật như nó là và chấp nhận rằng từ bao lâu nay họ đang say ngủ thì phong trào sử dụng ma túy sẽ đương
nhiên sụp đổ. Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hoàn mãn hơn bởi sự biểu lộ Chân Ngã sẽ trở thành một ưu tiên cao đẹp hơn của con
người chớ không phải sự tìm kiếm hay tích lũy những tài sản vật chất. Nhìn vào hiện tượng thanh thiếu niên sử dụng cần sa, ma
túy, rượu chè ngày nay thì chúng ta rút được kinh nghiệm gì?Phải chăng họ khao khát một cái gì nhưng không biết tìm ở đâu?
Phải chăng họ đã chán ngán với đời sống giả tạo, những quay cuồng vật chất, những áp lực xã hội, gia đình và hoàn cảnh chung
quanh? Họ muốn tìm một lối thoát nhưng thay vì ý thức làm chủ hành động, tư tưởng của chính họ thì họ lại tìm quên qua những
chất kích thích.

Công việc anh đang làm hiện nay rất quan trọng, anh đang hướng dẫn những người lầm đường, lạc lối ra khỏi vũng lầy đen tối. Anh
đang chỉ dẫn cho họ cách trở về với nội tâm và đó chính là điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn.

BAO LÂU NAY NGƯỜI TA ĐÃ ĐI TÌM Ở BÊN NGOÀI VÀ HẬU QUẢ LÀ CẢ MỘT XÃ HỘI HOANG MANG PHIÊU BẠT, ĐẦY BẤT AN VỚI NHỮNG KHỦNG HOẢNG TỪ TRONG RA NGOÀI. CHỈ CÓ QUAY VÀO BÊN TRONG NGƯỜI TA MỚI THỰC SỰ TÌM RA LỐI THOÁT CHO NHỮNG KHÓ KHĂN HIỆN TẠI.

(Trích :Minh triết trong đời sống
Tác giả : Darshani Deane
Dịch giả : Nguyên Phong )

Edited by user Saturday, March 30, 2013 5:11:53 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thanks 1 user thanked bichkhuyen for this useful post.
Thy Lan Thao on 3/31/2013(UTC)
bichkhuyen  
#604 Posted : Wednesday, April 24, 2013 7:54:51 AM(UTC)
bichkhuyen

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 538
Location: OK

Thanks: 51 times
Was thanked: 109 time(s) in 65 post(s)
"Buddhism is not a religion"
(Đạo Phật Không Phải Là Tôn Giáo)


UserPostedImageLoài hoa hồng nầy không biết tên riêng của nó là gì, gọi chung một nhóm Pink rose -có lẽ ...!?-
Cây hoa hồng gốc đã cội, được trồng từ người chủ trước .Tôi chiêm ngưỡng , trân quí sắc và hương của hoa .Mỗi đầu mùa thường ra những đóa hoa to và rất đẹp .Nụ hoa màu vàng nhạt , khi nở pha sắc hồng , gần tàn hồng thật nhạt gần như màu trắng và mùi hương của nó tựa như hương sen

UserPostedImage

"Biết đâu trong kiếp luân hồi
Thanh cao an trụ tinh khôi huân về "


Hôm ấy Thầy gọi chúng tôi lên đãnh lễ Hòa thượng Phước Tú (Thích Đắc Huyền) từ VN sang .Bất ngờ nên không biết lấy gì cúng dường Tam Bảo, nhớ tới hoa hồng mới nở hồi sớm, cầm kéo ra cắt .... nhìn thấy nó đẹp và tràn đầy sức sống .... thấy thương mà chẳng đặng dừng !

Từ cái hôm thiền quán thấy thân Phật Thích Ca , thân mình, loài động vật, loài cây cỏ ... -Nếu quán sát về mặt Tứ Đại biết đâu thân tôi bây giờ có lượng tử trước đây nằm trong thân Phật, biết đâu trong muôn loài muôn vật cũng có lượng tử trước đây nằm trong thân người thân của tôi
Đứng về bản thể thì "Vạn vật đồng nhất"-Ta và người tuy bề ngoài khác biệt nhưng thực sự bên trong lại như nhau, bởi tất cả đều cùng chung một nguồn gốc mà ra
Nên trong Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Phật dạy

"Tu Bồ Đề ! các ông phải y như lời ta dạy đây, mà hàng phục vọng tâm của mình.
Tu Bồ Đề ! Các vị Đại Bồ Tát phải độ tất cả các loại chúng sanh (như loài sanh trứng, loài sanh con, loài sanh chỗ ẩm thấp, loài hoá sanh, loài có sắc, loài có tưởng, loài chẳng phải không tưởng v.v...)đều được nhập Niết bàn. Bồ Tát tuy độ vô lượng vô số chúng sanh như vậy, nhưng không thấy có một chúng sanh nào được độ. Tại sao vậy? Nếu Bồ Tát còn thấy có mình độ và chúng sanh được độ, tức là Bồ Tát còn chấp bốn tướng (tướng ngã, tướng nhơn, tướng chúng sanh và tướng thọ giả) thì không phải là Bồ Tát".

Niềm vui và tình yêu thương lớn dậy , thôi thúc trong lòng khiến tôi muốn cười , nhưng ...không lẽ cười một mình ...nên đành
".Có tâm sự đi nói cùng cây cỏ"-Đinh Hùng
Tôi nói cùng hoa:
-Đây cũng là một phước duyên

"Biết đâu trong kiếp luân hồi
Thanh cao an trụ tinh khôi huân về "-Bích Khuyên


“Nhất bổn tám vạn thù” dù biết các pháp thế gian cấu tạo khác nhau do mức tiến hoá khác nhau qua các kiếp sống
.Đá có khí - không sinh
.Cây cối:có khí - có sinh
.Động vật: có khí - có sinh -có tri giác
.Người: có khí- có sinh- có tri giác - có linh giác
nhưng tôi có cảm tưởng như đóa hoa nầy nó có tri giác
Một bông hoa nhỏ như vậy mà toả hương thơm khắp phòng , đến nỗi người dễ dị ứng với mùi hương như chị D. Y.
lên tiếng phàn nàn
-Mùi hương của nó mạnh không chịu nỗi !

Một lần khác , mùa tàn Thu cây lại nở đầy những đóa nho nhỏ .Tôi thấy cũng lạ
Vài hôm sau Sư Bà Nguyên Thanh-Chùa An Lạc (Cali) gọi sẽ ghé nhà thăm chúng tôi
Ngẫm nghĩ cây cối mà cũng biết lấy sinh mạng để cúng dường Tam Bảo
Huống chi tôi -thường tự cho mình là Phật Tử-nhưng tôi đã cúng dường Tam Bảo như thế nào?
Xét lại mà thấy hổ thẹn
Mỗi sáng trước bàn thờ Phật thắp nén hương , khấn nguyện

" Giới-hương, định-hương, huệ-hương,
Giải-thoát, giải-thoát tri-kiến hương.
Năm thứ hương nầy xông pháp-giới,
Cúng-dường Tam-bảo khắp mười phương.

Nguyện đem lòng thành kính,
Gởi theo đám mây hương.
Phưởng phất khắp mười phương.
Cúng dường ngôi Tam Bảo,
Thề trọn đời giữ đạo,
Theo tự tánh làm lành,
Cùng pháp giới chúng sinh,
Cầu Phật từ gia hộ,
Tâm Bồ Đề kiên cố,
Xa bể khổ nguồn mê,
Chóng quay về bờ Giác"


Ngay cả lời khấn nguyện tôi còn chưa hiểu thấu đáo làm sao mà thực hành !

UserPostedImage


Hôm khánh thành TV Chơn Tâm tôi có duyên thưa chuyện với Hòa Thượng Thích Thiện Trung
-Bạch Hòa Thượng, trong bài niệm hương con không hiểu "Giải thoát tri kiến hay tri kiến giải thoát" ?
Hòa thượng hiền từ bảo tôi
-Tri kiến chúng sanh
Về nhà tôi cứ thắc mắc thế nào là tri kiến chúng sanh mà thế nào là Tri kiến Phật ?

Lật lại Kinh Pháp Hoa , Hòa Thượng Thích Thanh Từ so sánh thật dễ hiểu
"Tri kiến chúng sanh là Bồ Tát Cầu Danh còn Tri kiến Phật là Bồ Tát Văn Thù"

1-LẤY KHÔNG SANH DIỆT THIẾT LẬP SANH DIỆT
Courtney là cô gái da màu nhí nhảnh duyên dáng dễ thương .Nhiều hôm cô xuất hiện với bộ đồng phục Airforce
thiệt là oai. Tôi bảo cô ta
- Can I take your picture.. ?
Cô vui vẻ trả lời
-OK ..!
Cô nhanh nhẹn sửa đầu tóc , kéo mũ xuống , nhoẽn miệng cười
Một hôm cô đến mặt bí xị
-My finger hurt like hell....
Cô ta bảo rằng trong lúc weightlifting ngón tay của cô bị trặc sưng vù ,không làm gì được
Tôi bảo :
-Let me heal your finger !
Cô ta tháo băng ra ,tôi đặt tay vào chỗ đau tập trung tư tưởng xem coi cô đau như thế nào ?
Khi cảm được cái đau nơi Courtney , tôi ngừng lại, hỏi
-How you feel ?
Cô cử động ngón tay ,gương mặt biểu lộ từ ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác
Cô trố mắt nhìn tôi
-What you do ...what you do to me ?. it gone ...no more pain ..!
Cô ta làm tôi cũng bối rối
-I don't know ...just meditation
Tôi nói đùa
-Do you know movie : E.T. ?
-Yeah ..!
Tôi nói
-Like that ..!

http://www.youtube.com/w...28&feature=endscreen

Cô ta mừng rỡ nói năng ríu rít
Cô nói sẽ kể cho mọi người hay

Vài ngày sau cô trở lại, ngón tay đã bình thường chỉ còn đau chút xíu trên cánh tay
Cô cũng có đi bác sĩ -Cô nói đã gọi bác sĩ trước khi gặp tôi, trong quân đội cô không thể bỏ được ,- bác sĩ bảo
-Everything OK
Courtney nói rằng : mấy ngày liên tiếp cô ngủ rất ngon .Tất cả những chuyện xảy ra đó làm cô băn khoăn
không biết có tội với Chúa hay không ?Cô đi nhà thờ xưng tội và trong tâm cảm thấy rất an ổn
Cô hứa sẽ tặng tôi món quà đặc biệt và trêu chọc tôi "Super Lady"

Khoảng cách tự dưng được hình thành -bất bình thường . Làm thế nào để hành lục độ một cách chân chính -gọi là Ba la mật như trong Kinh Kim Cang ?
Mặc dù với đôi bàn tay không tôi có thể xoa dịu cơn đau , có thể chửa lành bệnh cho người khác (Hands Of Light-Barrara Ann Brennan) hoặc tự chửa lành cho chính mình (Secrets Self Healing -Dr.Maoshing Ni )
(Self-Heal with Reiki)....nhưng sau đó thì thế nào ? Tôi là người có khả năng trị bệnh và người kia là người được tôi trị bệnh .Người ban ơn và kẻ thọ ơn .

Những bài học kinh nghiệm của người đi trước hoặc người thân , người chung quanh và ngay chính bản thân mình-những bài học có khi trả giá rất đắc -bài học :Nhận thức sai lầm vị trí của mình của người
Cho nên tôi chỉ xin làm người bình thường , chê hay khen không khuấy động

"Ngày nay bạn thương mến tôi
Vâng!Tôi cảm ơn bạn
Song ngày mai kia
Tôi không dám nghĩ đến
Thế gian dành cho chúng ta
khá nhiều điều bất như ý
Chúng ta phải khéo tu
để vượt lên những bất hạnh nầy
Những thay đổi đau lòng luôn đến với ta
Khi chúng đến , ta nên cười chẳng nên khóc
Vì đó là qui luật của thế gian"

(Bài Học Của Cuộc Đời-HT Thích Thanh Từ)


Diễn biến câu chuyện khiến tôi nhớ đến Thầy Swami Nithyanda

UserPostedImage


-hồi năm 1996 tôi gặp Thầy qua Dr.Ravi ,Ravi là trưởng khoa tim mạch và vợ bên khoa nhi .Cả hai là bác sĩ ở Baptist Hospital, nhưng họ sợ uống thuốc -, câu nói của Thầy cứ gợi hòai trong ký ức tôi

"Buddhism is not a religion"(còn tiếp)

Edited by user Tuesday, July 2, 2013 11:19:15 AM(UTC)  | Reason: Not specified

bichkhuyen  
#605 Posted : Thursday, May 2, 2013 7:33:34 AM(UTC)
bichkhuyen

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 538
Location: OK

Thanks: 51 times
Was thanked: 109 time(s) in 65 post(s)
Giới thiệu với bạn đọc những bài viết của người anh (my brother)

Con Cá & Cần Câu


Hai năm trước vào một ngày cuối năm, đứa cháu gái của tôi gởi một số tiền nhờ tôi mua quà tặng cho những gia đình gặp khó khăn trong xóm để họ ăn Tết. Cầm tiền trong tay mà lòng tôi bồi hồi xúc động. Cháu tôi khi ra đời không may đã phải mồ côi cha - anh tôi mất đi trong chiến tranh - cháu lớn lên thiếu sự chăm sóc, nâng đỡ của người cha. Một mẹ, một con tự đùm bọc lấy nhau mà sống giữa chốn thị thành đầy khó khăn. Nhờ trời cháu tôi mạnh khỏe và học rất giỏi, tốt nghiệp đại học xong, cháu được học bổng xuất ngoại du học. Sau sáu năm ở nước ngoài, cháu trở về làm cho một công ty của Nhật với đồng lương khá cao, công việc bề bộn nhưng cháu vẫn không quên quê nghèo của nội với những người láng giềng tốt bụng một thời từng thương yêu cưu mang mình, thỉnh thoảng cháu vẫn gởi quà về tặng bà con lối xóm.

Nhẩm tính lượng quà có thể mua được từ số tiền của cháu gởi, tôi đến một tiệm tạp hóa quen đặt hàng, tất cả được hai mươi phần quà. Mang những gói quà đã gói kỹ lưỡng về nhà, tôi chợt nhớ đến cái triết lý con cá và cần câu mà người đời hay nhắc đến khi giúp đỡ đồng loại. Họ khuyên nên cho người cần được giúp đỡ phương tiện để tự kiếm sống hơn là giúp đỡ trực tiếp bằng vật chất. Lý thuyết thì hay nhưng thực tế rất khó thực hiện, có những người không cầm nổi chén cơm mà ăn, có những người cũng đã phấn đấu hết sức để vượt qua nghèo đói nhưng số phận vẫn đưa đẩy họ đến con đường cùng, có những người một miếng đất cắm dùi cũng không có nói chi tới sản xuất tăng gia, không kể những kẻ tật nguyền, đau ốm v.v... Do đó phải thực hiện cả hai biện pháp vừa trợ giúp vừa tạo công ăn chuyện làm cho họ nếu người giúp có khả năng và người được trợ giúp có thể thực hiện. Đồng thời tôi nghĩ còn một biện pháp để giúp nữa vì những người gặp khó khăn trong đời sống hiện tại là những người kém phước, cái khổ của họ trong đời này là hậu quả của nhân xấu mà họ đã gây ra trong kiếp này và bao nhiêu kiếp trước. Do đó muốn giúp họ thoát khổ ngoài giúp vật chất, công ăn chuyện làm còn phải giúp họ tạo phước ngay trong cảnh khổ của họ. Và không có cách tạo phước nào nhanh hơn là thờ Phật và sống theo lời Phật dạy.

Với suy nghĩ đó tôi phát tâm thỉnh mười khuôn ảnh Phật Thích Ca và Bồ-tát Quán Thế Âm, nhờ một sư cô trụ trì chú nguyện sau đó mang về để trên bàn thờ Phật ở nhà đồng thời mua thêm mười cái lư hương để tặng người phát tâm thờ Phật.

Người tôi đến tặng quà đầu tiên là cô H sống một mình ở giữa cánh đồng. Cô ấy có chồng và một đứa con gái, do chỉ có một công đất của mẹ ruột cho không đủ sống nên chồng con phải đi làm thuê ở thành phố, cô ở nhà ngày đi bắt ốc nuôi vịt, trồng đồ hàng bông bán đắp đổi qua ngày. Mảnh đất cô ở trước kia là bãi chiến trường, rất nhiều lính chết nơi đó, cô ấy thường kể đêm ngủ hay nằm mơ nghe tiếng quân reo hò xung trận, tiếng chân người chạy rần rật. Có lẽ những người lính chết không siêu thoát nên mới có chuyện như thế - cô ấy bảo vậy. Có người khen cô gan lì dám ở một mình nơi dễ sợ đó, cô nói không ở đó thì đi đâu. Sau khi tặng quà tôi bàn cô nên thờ Phật, niệm Phật để tạo phước cho mình và giúp linh hồn những người chết còn vất vưởng nơi đó được nghe tiếng niệm Phật khiến họ được siêu thoát. Cô ấy vui mừng đồng ý và xin thờ cả Phật Thích Ca và Bồ-tát Quán Thế Âm. Tôi vội về nhà thỉnh hai khuôn hình Phật và Bồ-tát, cùng một cái lư hương giao cho cô. Trên đường đem hình Phật tới nhà cô ta, tôi phải đi ngang qua nhà của một người ngoại đạo, thấy tôi ông ta nói gì đó với người thợ hồ đang tráng sân, người thợ hồ đột nhiên nói lớn tiếng: Tối ngày làm chuyện bá láp! Tôi nghe và hiểu họ đang ám chỉ tôi nhưng tôi vẫn bình thản đi tiếp không phản ứng, tôi bước đi trong tiếng cười chế nhạo của họ. Sau khi giúp cô H an vị Phật xong, tôi trở về nhà. Khi đi ngang nhà người ngoại đạo thì người thợ hồ kia cũng lên xe gắn máy chạy trước xe tôi, chạy được một đoạn anh ta tự dưng đột ngột bẻ ngoặt tay lái rồi té lộn nhào xuống mương cạnh đường, chiếc xe gắn máy đè lên người, đồ nghề văng tứ tung. Tôi tri hô lên, cùng hàng xóm chung quanh phụ kéo anh ta lên. Trên đường về tôi tự hỏi đó là tai nạn bình thường hay đó là quả báo của việc phỉ báng người đi làm việc thiện? Sau hơn bốn tháng thờ Phật, cô H được người cậu ruột cho một số tiền khá lớn từ tiền bán đất chung của dòng họ, số tiền đó cô dùng mua một tủ thờ để thờ Phật, cô còn sắm được cặp bò để nuôi, sửa sang lại nhà cửa. Thấy được sự biến chuyển tốt đẹp của cô, tôi rất mừng.

Người thứ hai tôi đến trao quà là anh L, một người có đất liền ranh với đất vườn của tôi. Gia cảnh anh trước đây không quá nghèo, có đất sản xuất nhưng vợ chết cách đây khoảng mười năm do bệnh ung thư, anh ta suy sụp tinh thần mượn rượu để giải sầu rồi bị ghiền hồi nào không hay, vườn dừa bỏ bê không chăm sóc cỏ mọc cao tận ngực, bò vào tận thềm… Do không chăm sóc dừa ít trái, lại thêm nhậu nhẹt triền miên anh lâm vào cảnh nợ nần, thiếu trước hụt sau, con cái ngán ngẩm không thèm đến thăm. Cách một tháng trước, lúc say rượu anh ta tỏ lời bực bội về ranh đất với tôi, tôi đấu dịu nói anh muốn như thế nào cũng được, nghe tôi nói thế anh ta làm thinh. Hôm sau lúc tôi đang cuốc đất vô phân cho vườn dừa bỗng một chiến hữu của anh ta chạy đến nhờ tôi qua xem giúp anh đang bị mệt. Tôi vội chạy qua thấy anh ta nằm trên võng mặt tái lét, vã mồ hôi lạnh, bắt mạch tay thấy mạch nhảy yếu, loạn xạ. Tôi bảo mấy người bạn nhậu của anh ta khuấy nước đường cho uống, họ nói rượu thì có mà đường thì không, tôi chỉ biết lắc đầu chạy vội về nhà lấy đường, dụng cụ y tế, thuốc men đem đến. Nhờ tôi can thiệp kịp thời chiều về anh ta đã khỏe lại, từ đó về sau anh ta có thái độ thân thiện với tôi, tôi góp ý gì anh thường nghe theo. Khi trao phần quà cho anh, tôi nhìn lên bàn thờ giữa nhà thấy có để một hình Bồ-tát Quán Thế Âm bị mối ăn lỗ chỗ. Tôi hỏi sao anh để hình Phật như vậy, anh ấy bảo lúc trước vợ muốn thờ Phật nhưng anh không cho, vợ anh lén thỉnh về cất trong tủ thỉnh thoảng lấy ra niệm Phật rồi cất, khi vợ chết anh ta không nhớ gì đến tấm hình đó, hôm rồi khi soạn đồ trong tủ thấy hình Phật nhớ đến vợ nên anh đem ra để lên bàn thờ, do cất lâu nên mối ăn hư nhiều. Thấy trên bàn thờ có nhiều bụi bặm tôi hỏi cây chổi để quét, anh ta bảo không có, tôi sang nhà kế bên chuyên bán chổi mua một cây chổi lông gà rồi tự tay quét dọn trên bàn thờ Phật và bàn thờ của vợ anh ta, tặng luôn cây chổi cho anh. Tôi bảo với anh ta: Ảnh Phật này đã hư rồi, nếu anh đồng ý tôi sẽ tặng ảnh Phật mới để thờ. Anh ta vui vẻ chấp thuận. Tôi vội về nhà ra chợ mua một ít trái cây tươi mang tới nhà anh ta cùng với ảnh Phật. Đặt ảnh Phật lên bàn thờ, tôi và anh ta cùng đốt nhang, lạy Phật. Tôi thầm cầu nguyện Phật, Bồ-tát gia hộ giúp anh thoát khỏi nghiện ngập, tu chí làm ăn. Sau đó vài tháng, thấy anh bớt nhậu nhẹt, con cái quây quần trở lại cùng anh tu sửa nhà cửa, vườn tược. Nghe anh ta khoe đã chấm được một cô lỡ thời ở xóm trong, định cuối năm rước về, các con đều đã đồng ý. Tôi thấy anh ta tươi tỉnh, thay đổi cách sống mà mừng trong bụng.

Người thứ ba tôi mang quà đến tặng là bà B, tuổi đã hơn bảy sáu mà không có nổi một căn nhà lành lặn để ở, mái nhà thì dột, vách thì trống trước trống sau. Hàng ngày bà nhận hột điều về cạo vỏ gia công để lấy tiền mua gạo, sống đắp đổi qua ngày. Thỉnh thoảng có phái đoàn từ thiện đến xã phát quà, chính quyền vẫn thường ưu tiên cho bà, nhưng năm khi mười họa mới có, chủ yếu bà vẫn phải làm mà sống. Trao quà cho bà xong, biết bà những ngày rằm lớn thường có đi chùa, tôi hỏi: Sao bà đi chùa mà nhà không thờ Phật? Bà ấy trả lời nhà cửa dột nát, thân tôi còn tránh không khỏi ướt, lấy chỗ đâu mà thờ. Tôi bảo với bà: Bà nên thờ Phật đi, có thờ mới có thiêng, bà thờ Phật, sống theo lời Phật dạy bà sẽ được phước. Nếu bà chịu tôi sẽ tặng cho bà ảnh Phật và lư hương để thờ, bà vui vẻ đồng ý. Sau đó không lâu, chính quyền xã cho bà một căn nhà tình thương. Bây giờ nhà cửa bà đã ổn định hơn, bà vẫn cạo hột điều kiếm sống. Thỉnh thoảng ghé thăm bà, nhìn tủ tờ Phật đặt trang nghiêm giữa nhà tôi thấy lòng rộn rã một niềm vui.

Cứ như thế khi tôi tặng hết hai mươi phần quà của cháu mình thì tôi cũng đã khuyến khích thờ Phật và tặng ảnh Phật được mười gia đình chưa thờ Phật trong xóm. Chỉ trong vòng hai năm, các gia đình đó đã có những chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế và tình cảm, họ có cách cư xử hiền hòa, tràn đầy tình làng nghĩa xóm. Có một chiều đi ngang qua những gia đình đó chợt ngửi mùi nhang thơm thoang thoảng tôi bỗng nghe một niềm hạnh phúc nhè nhẹ dâng trào trong tim. Có lẽ tôi đã đúng khi nghĩ giúp người ngoài con cá, cần câu còn phải giúp cho họ cái phước mới có thể giải quyết tận gốc cái khổ của họ. Cái phước đâu có ở đâu xa, nó nằm trong chữ Phật. Thờ Phật và sống theo lời Phật dạy, phước sẽ đến với cuộc sống của mỗi người!

Quảng Tường
bichkhuyen  
#606 Posted : Saturday, May 18, 2013 8:08:33 AM(UTC)
bichkhuyen

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 538
Location: OK

Thanks: 51 times
Was thanked: 109 time(s) in 65 post(s)
Chân Mây Mõi Cuộc Hành Trình


UserPostedImage


Khác chi tích cũ người nay
Chữ Tâm vạn hóa khéo bày ngổn ngang
Cầm Đài thánh thoát cung đàn
Non Bồng nước Nhược phù sinh hẹn thề


UserPostedImage


Lầu Ngưng Bích -cung Quán Khuê
Mây trời Hoàng Hạc bóng tà huy vương
Châu tan ngọc nát bụi hồng
Trăng soi không bóng lồng sông không hình


UserPostedImage


Chân mây mõi cuộc hành trình
Dừng chân đứng lại chén Quỳnh cạn ly
Tiễn nhau trăng khuyết trăng đầy
Cổ kim nhân thế tỉnh say mộng trường

Bích Khuyên
bichkhuyen  
#607 Posted : Friday, June 14, 2013 9:14:52 AM(UTC)
bichkhuyen

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 538
Location: OK

Thanks: 51 times
Was thanked: 109 time(s) in 65 post(s)


Tiếng Cha Ru Con NgủMột đêm mưa mơ thấy Cha trở về
Ru con ngủ à..ơi.thời thơ ấu
Con chim nhỏ bình yên trên cành đậu
Quên những ngày bão táp gió mưa sa


Mẹ đã xa như bóng xế chiều tà
Con chỉ có tình Cha niềm an ủi
Như ánh đuốc dẫn đường trong đêm tối
Cha cho con sức sống lẫn niềm tin


May mắn thay được sống trong gia đình
Tình của Mẹ, nghĩa Cha vô bờ bến
Cao tựa núi, bao la như lòng biển
Con tắm mình trong hạnh phúc yêu thương


Rồi một ngày con sống kiếp tha phương
Chống gậy trúc, mỗi chiều Cha ra ngỏ
Đêm dần xuống nặng thêm lòng thương nhớ
Đứa con khờ phiêu dạt ở nơi đâu !


Khi con về vườn cũ trắng hoa cau
Gọi "Cha hỡi !" Ôi ! Một trời vắng lặng
Mới thấu nỗi biệt ly đau cùng tận
Mất Cha rồi khao khát tiếng ru hời.

Bích Khuyên

Edited by user Friday, June 14, 2013 9:25:40 AM(UTC)  | Reason: Not specified

bichkhuyen  
#608 Posted : Friday, June 14, 2013 9:44:31 AM(UTC)
bichkhuyen

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 538
Location: OK

Thanks: 51 times
Was thanked: 109 time(s) in 65 post(s)
Tình Cha Trong Thi Ca
Cũng để vinh danh cho nhiều người Cha khác từ các bạn bè tôi, tôi xin họ chia xẻ những niềm riêng tư để bài viết có nhiều điểm son hơn, đa dạng hơn về từng tâm lý hay cá tính đặc biệt của những người Cha. Hầu hết các bài gửi tôi nhận được là thơ. Ví dụ người bạn thơ của tôi là chị Vũ Hoài Mỹ (VHM) thường nhắc nhỡ về bố chị mà trong suốt cuộc đời chị, chị vẫn ái mộ cha mình hơn tất cả hình ảnh nào khác. Có thể ông là người nuông chiều và lo lắng cho con nhất trần gian theo sự cảm nhận của chị. Nhân ngày giỗ của ông cụ ngaỳ 5 tháng 5, chị sáng tác bài thơ "Nén Hương Lòng" mà VH xin trích thuật vài đoạn trong bài thơ dài 48 câu như sau:

"Sáng nay chim hót điệu bùi ngùi
Ánh nắng bình minh kém vẻ tươi
Vạn vật cỏ cây buồn giỗ Bố
Lòng con thổn thức giọt sầu rơi.

Về vùng kỷ niệm tuổi thơ ngây
Hạnh phúc nuôi con lớn tháng ngày
Theo Bố gót hồng khi chớm mỏi
Triền vai Bố ngọt giấc con say..."

Khi VHM tập tễnh bước vào lớp mẫu giáo, bố mình cầm tay tập cho chị viết những mẫu tự non nớt, đầu đời, rồi bố tập cho VHM đánh vần Việt ngữ.

"Mỗi tối Bố cầm tay tập viết
Đánh vần Bố dạy đọc vài chương.

Bố vun đầy ắp những thương yêu
Con út nên luôn được Bố chiều
Mẹ mắng... "nuông nhiều càng nhõng nhẽo"
Bố bênh con... Mẹ cũng cưng theo"

Bỏ 12 câu và đọc tiếp bài thơ "Nén Hương Lòng" của VHM:

"Bố người đôn hậu lại bao dung
Thương vợ, yêu con đến tột cùng..."

Nhà thơ tâm sự tiếp là người thầy hướng dẫn chị vào thơ, họa, văn chương cũng như nghệ thuật là chính bố mình. Bởi thế tôi không ngạc nhiên khi chị cho những dòng thơ thật thi vị mà "Bố là tất cả trong con":

"Lớn lên Bố dạy biết làm thơ
"Bé" được ngồi xem Bố đánh cờ
Bố vẽ cho con say hội họa
Hồn con bố ướp cả trời mơ...
...
Bố, nguồn an ủi của đời con
Nhờ Bố niềm tin mãi vẹn mòn
Cổ thụ, nơi con làm điểm tựa
Tim yêu ấp ủ tất lòng son..."

Ngày giỗ Bố để nhà thơ ôn về dĩ vãng của thuở xưa, để nuối tiếc những ngày cũ còn có Bố đi bên cạnh cuộc sống, để những ý tưởng còn Bố là điều hạnh phúc trong cuộc sống, còn Bố là còn gia sản tinh thần của tình phụ tử mật thiết và vô giá:

"Hôm nay giỗ Bố nhớ miên man
Tim vẫn quặn đau nỗi bàng hoàng
Bất hạnh ôi, ngày con mất Bố
Ước mơ từ đấy cũng phai vàng...

Giờ đây con biết ở nơi cao
Phụ tử tình thâm vẫn dạt dào
Nâng đỡ, dắt dìu con mỗi bước
Bố yêu, tình Bố tựa ngàn sao..."

Nhà thơ nhớ nhung về Bố mình khi đốt nén hương lòng ngày mùng 5 tháng 5, nhà thơ cầu xin cho Bố mãi mãi siêu thoát về miền Thánh phúc:

"Bên di ảnh Bố ngọn đèn hồng
Con hứa giữ mình luôn thủy chung
Siêu thoát Bố vui miền Thánh Phúc
Đây, con dâng Bố Nén Hương Lòng!"
("Nén Hương Lòng", Ngày 05/05/2004, VHM)

Nhà thơ Vũ Thị Thiên Thư(VTTT) kể lại tâm sự Cha mình, một cán bộ y tế tại nông thôn, đã sát cánh cứu giúp người dân trong làng và các anh em Nghiã quân bị thương khi chiến đấu. Người lính và dân lành đến với ông được chữa trị và họ thường gọi ông là "bác sĩ", trong hoàn cảnh đất nước thiếu thốn, phong vị này nói lên nghĩa cử tri ân vị ân nhân giàu lòng từ tâm, bác ái. Bài thơ có tựa đề vỏn vẹn một chữ "Ba":

"Đốm thuốc đỏ trên tay
bóng đơn ngồi hiu hắt
Ba đốt đêm dài
Một đời mãi miết
những anh em nào
đã cùng nhau
dựa kề nỗi chết
những bàn tay nào
bấu víu vào nhau..."

Người Cha miệt mài xã thân cứu giúp người vì lòng nhân từ của ông, vì lương tâm chức nghiệp "cứu nhân độ thế", những lời tâm tình mà ông thường chia xẻ với các con:

"Áo trắng một trời mơ
Ba đứng trong sân nắng mới lên rực rỡ
lời nhắn nhủ dạt dào
thầy yêu kính thân trao
"Nầy các con...
...Lương Y như từ mẫu...,""

Khi người em ruột của ông là một Nghiã quân bị trúng đạn, ông cố gắng cứu chữa cho em mình, bệnh nhân trong cơn đau rên la, lòng ông đau như quặn thắt:

"Bàn tay chưa mỏi mệt
nối từng mảnh thịt da
chuyền từng giây sự sống
lòng đại dương bao la
Nồi da nấu thịt xương rời rã
củi anh em đốt từng mảnh quê hương"

Sau năm 75, dưới chế độ mới khó thăng tiến cho tương lai các con, rồi một ngày kia ông đưa các con vượt biên. Khi các con lên tàu ra đi, ông đứng trên bờ nhìn theo mà lòng buồn tan tác...:

"cơn trốn chạy
bao nhiêu máu
bấy nhiêu xác thân mồ chung biển cả
dao cưa lòng Ba
ruột gan đoài đoạn
trăm nhánh sông con
một dòng sông lớn
con ạ!
Đời chia xa...
Thả xuống trùng khơi
bầy con tan tác..."

Khi các con đi rồi, Cha ở quê nhà hiu quạnh. Tình thương con của Cha đã dâng cao như ngút ngàn. Tác giả nhớ lại những ngày cũ khi mà giữa tình phụ tử, hai bên sống trong hai đầu nỗi nhớ: Con nhớ Cha và Cha nhớ Con:

"Ba gọi thầm "...con ơi !"
Đóm lửa mong manh
Ba ngồi soi đêm lạnh
sợi chỉ mành
ngọn đèn lu
cơn gió lanh chanh
Con bên nầy biển nhớ
Trùng trùng vây quanh"
("Ba", Vũ Thị Thiên Thư)

Tưởng cũng nên ghi nhận VTTT là cây bút được trúng giải văn chương 2004 do nhật báo Việt Báo tổ chức qua bài văn "Ba Tôi Sang Mỹ Thăm Con Cháu". Xin chia vui cùng VTTT.

Bài Viết Về Cha Cảm Động:

Tôi có dịp đọc bài tùy bút được trình bày dưới hình thức một lá thơ của tác giả Đàm Giang viết "Một Ngày Cho Bố". Bài văn đăng trên trang Phan Chu Trinh – Đà Nẵng thật cảm động, tôi không nén nỗi xúc cảm khi đọc ngòi bút này:

"Bố thương mến của con,

Đã hơn ba mươi lăm năm qua, không tuần lễ nào, tháng năm nào mà con không nhớ đến bố, ngày nào con cũng đi ngang qua hình bố trên bàn thờ thờ cúng tổ tiên, và con vẫn không khỏi ngậm ngùi ân hận không được nhìn thấy bố một lần chót trước khi bố nhắm mắt lìa đời.

Là con gái út, bố dành cho con nhiều độc quyền, nhiều ưu tiên, và cho con nhiều thời giờ hơn với các anh chị của con. Bố bận rộn những ngày con còn nhỏ khi bố phải làm việc cực khổ để nuôi gia đình, và chúng con không bao giờ thiếu thốn vật chất. Lớn lên vào trong Nam , bố dành nhiều thì giờ hơn và những cuối tuần bố đã dắt chúng con đi chơi khắp nơi mà con nhớ nhất là những buổi đi dạo trong sở thú, đi coi gánh xiệc với những trình diễn hồi hộp mà con nhắm mắt nắm chặt tay bố vì sợ. Khi mẹ bảo con học đàn thì bố muốn con học nấu cơm tây, nên con đã có đặc ân của cả bố và mẹ.

Con đã hàng giờ ngồi say mê nhìn bố vẽ những bức tranh thủy mạc mực tầu mài nghiên ống nước, kỷ niêm bốn bức tranh Mai Lan Cúc Trúc của bố vẫn còn đây...
Những ngày bố đau vì bệnh suy tim mỗi ngày một gia tăng, mẹ thường bảo con mang thưc ăn vào phòng riêng cho bố vì bố phải ăn nhạt và uống thuốc. Bố không chịu ăn nhạt và mẹ biết con có thể năn nỉ bố để bố siêu lòng.

Ngày bố và mẹ rời Việt Nam đi du ngoạn và bố nói bố sẽ đi vào nhà thương bên Âu Châu để Bác Sĩ chẩn đoán và trị bệnh, con không ngờ đó là lần chót chúng con thấy bố. Bố đã giã từ cõi đời sau một bữa ăn trưa và trong giấc ngủ buổi trưa tại nhà thương, nhẹ nhàng êm ái. Như vậy đó !! Thật khó cho con chấp nhận sự thật. Tại sao ? Tại sao ? Bố còn quá trẻ, bố mới 56 tuổi !!

Con vẫn nhớ bố, con vẫn ngậm ngùi... Bố ơi, dù con đã trưởng thành, dù con đã thành công trên trường đời, trong tâm tưởng con vẫn là đứa con gái nhỏ bé được bố cưng chiều suốt một đời. Bố mãi mãi là thần tượng, là người cha yêu kính, là một nghệ sĩ có ảnh hưởng đến sự phát triển cá tính của con.
Con luôn luôn yêu thương kính trọng bố. Con của bố.
Giang."
(Đàm Giang - June 16 2002)

Kế tiếp là bài thơ "Cha là Người thầy vĩ đại" của Giáng Nga. Ý thơ tác giả dùng gợi về hoài niệm:

"Duy nhất mình Con, Cha càng thương
Đứa con gái rượu nghịch vô cùng
Hay ăn nhưng mãi mà không lớn
Bé hạt tiêu dành sức chạy rong
Tòng tam tụ ngũ với con trai
Làng trên xóm dưới phá dài dài..."

Kỷ niệm khi mà người cha theo sát những sinh hoạt của con thơ vì Cha nuông chiều:

"Những ngày thật đẹp lên năm sáu
Nhảy mái nhà, leo tít ngọn cây
Cha là người dạy "con khỉ con"
Biết đi xe đạp bẻ cua tròn
Biết ôm bút mực say mê vẽ
Biết cả làm thơ thẩn vụng non
Lên tám Cha cưng luyện đánh cờ..."

Bài thơ khá dài nên được trích đoạn về những dấu yêu, những nhớ nhung của tác giả về người cha của mình:

"Mười bảy tiễn con đi lấy chồng
Cha mong con bé sẽ bao dung
Yêu đời với trái tim bay nhảy
Với nụ cười tươi đôi mắt trong."
("CLNTVD", Giáng Nga)

Tết là dịp đoàn tụ gia đình, Tết là mùa xuân mang hạnh phúc đầu năm đến cho người dân Việt. Tuy vậy, biến cố Tết Mậu Thân 1968 cũng đã đem đến cho thi nhân Ngọc Anh những u buồn, vì Tết Mậu Thân đã nghiệt ngã cướp đi mạng sống của cha cô.

"Tháng sáu hằng năm,ngày lễ Cha
Vết thương ngày cũ xé toang ra
Băm sáu năm rồi không ngơi nghỉ
Một ngày là một cõi xót xa..."

Lệ nhoà oan khiên cho người con khi mỗi độ xuân về hay lòng ngậm ngùi trong ngày lễ nhớ đến Cha hy sinh vì công vụ cho QG. Chinh chiến chia ly con người để thi nhân mãi mãi xót xa khi nhớ về Cha vì sự ra đi ở tuổi thanh xuân của ông:

"Máu Ba thắm đỏ tà áo trắng
Lệ nhoà, đất thảm, thế gian đau !
Da ngựa bọc thây thời chinh chiến
Lông hồng bay bổng chốn mây qua
Thể phách tinh anh về xứ Phật
Mười phương Cực Lạc khấn cho Ba".
("Lễ Cha, Nhớ Mậu Thân 68", Ngọc Anh)

Thi nhân Hồng Vân cũng mang cùng tâm trạng như Ngọc Anh, dâng đóa hoa trắng tưởng nhớ đến cha mình:

"Tiễn biệt Cha đi bầu trời trong
Lệ rơi giả biệt khóc tiếng lòng
Đường đời trầm luân bao nghiệt ngã
Kỹ niệm bên Cha chẳng xóa nhòa..."

Tiễn biệt Cha đi rồi con về với quạnh hiu, những lời tụng niệm u hoài của Bát Nhã Tâm Kinh văng vẵng tận thiên thu:

"Tiễn biệt Cha đi trời giăng nắng
Hồn con hiu quạnh sao trống vắng
Dâng tiếng lòng tâm kinh Bát Nhã
Văng vẵng âm trầm ngày tiễn Cha."
("Tiễn Cha", Yvonne Hồng Vân)

Thi nhân kế tiếp thương cha già sống lẽ loi tại quê nhà, khi người mẹ đã quá vãng. Từ Paris, người sáng tác bài "Nhớ Mong":

"... Con viết vần thơ nhớ Ba nhiều
Thương Ba xiết kể biết bao nhiêu
Những ngày kế cận bên con cháu
Lòng vui như nắng ấm mỗi chiều"

Nỗi nhớ mong về Cha để nhớ từng bữa cơm gia đình, hương vị vẫn nồng nàn dù chỉ là bữa cơm đạm bạc:

"Nhớ lắm Ba ơi con nhớ Ba !
Bữa cơm đạm bạc khói hương trà
Ân cần Ba thăm nom từng đứa
Bàn chân Ba dạo bước bên nhà..."
("Nhớ Mong", Kính tặng Ba yêu quí,
Trung Dĩ, La Rochelle, 26/02/2003 CHTT9).

Thi nhân của bài thơ kế theo học chương trình Pháp suốt bậc trung tiểu học và học Anh ngữ bậc đại học, tuy vậy lòng cô chan chứa một quả tim đầy tình tự Việt Nam. Cô là người đẹp một thuở của Sàigòn, nhưng lòng hiếu thảo và tình thương yêu mẹ cha vượt khỏi hạnh phúc hôn nhân. Khi cha không còn hiện hữu trong cuộc sống, cô ở độc thân lo cho mẹ già. Một đức tính hiếu hạnh, hiếm quý tại xã hội phương tây, và đây là bài "Ơn Cha" của Mỹ Hạnh, M.Curie:

"Lời Cha dạy dỗ năm xưa
Nghe như văng vẳng lòng chưa quên người
Ơn Cha nghiã nặng sáng ngời
Bao năm vẫn nhớ những lời Cha khuyên
Cha đi giấc ngủ bình yên
Những lời cha dạy hãy siêng chuyên cần..."

Được rèn luyện trong tinh thần từ bi vô ngã, thi nhân ấp ủ lấy lý tưởng cho riêng mình cái chân giá trị "Thờ Cha Kính Mẹ". Chị nêu một gương hy sinh hạnh phúc cá nhân cho tuổi già của mẹ, tôi cho là tấm gương đáng kính:

"Vào đời quảng đại tu thân
Gương cha bát ngát tinh thần vị tha
Dẫu đời ví phỏng phong ba
Ơn Cha nghiã Mẹ vốn là trân châu".
("Ơn Cha", Mỹ Hạnh, Xuân 2003)

Hình ảnh người Cha già biểu tượng cho gốc cổ thụ dâng bóng mát đời con. Trong cái tình tự gia đình khi mà ca dao Việt Nam vẫn ví công Cha cao như núi thì trong cái ý nghiã đó thi nhân Bích Tuyết sáng tác bài thơ "Cha Tôi" như sau:

"Cha già như bóng mát
Che phủ rợp đời con
Công Cha như núi non
Non cao tận ngút ngàn
Tỏa rộng bầu trời xanh..."

Trong bài thơ 20 câu, tôi nêu ra những dòng tiêu biểu. Như ước mơ của những người con hiếu hạnh cầu xin cho Cha mình sống mãi, khoẻ mạnh:

"Còn Cha đời hạnh phúc
Ấp ủ mãi đời con
Cầu xin Cha khoẻ mạnh
Mãi mãi con còn Cha...
Happy Father's Day !"
("Cha Tôi", Bích Tuyết)

Hạt Cát là nhà thơ có nhiều bài thơ mượt mà, mang đầy tình tự quê hương, cô sáng tác bài thơ "Nhớ Ơn Cha" để tri ân và nhắc lại những kỷ niệm xưa khi mà người cha hy sinh và đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích con cái học hành để xây dựng tương lai:

"Con một tuổi, cha năm mươi đầu bạc,
Về làng quê cha vui thú thôn vườn.
Không ruộng rẫy nên nếp nhà thanh bạch,
Một đàn con, lương hưu trí khiêm nhường.
Dù túng bấn vẫn lo con tập, sách
Mặc xóm giềng lắm kẻ cứ dèm pha:
"Ở nhà quê con gái cho đi học,
Lớn lên rồi cũng làm vợ người ta" ..."

Ở miền quê, thôn xóm thuở xa xưa việc người con gái dấn thân vào đường học vấn không được đánh giá cao như nơi đô thị. Điều cảm động cha ân cần khuyến khích con đi học, mỗi bước tiến thành công của con là Cha mừng. Phải chăng đó là niềm mơ ước chung của cha mẹ Việt Nam ?

"Con nhớ mãi ngày thi vào Đệ Thất,
Cha ân cần tay nắm dắt con đi.
Xe đò chật, cha con ngồi chen chút,
Cha dặn dò chẳng thiếu một điều chi.
Con thi đậu cha mừng rưng nước mắt..."

Nhớ về từ dĩ vãng của mấy thập niên đã qua rồi, màu thời gian đã phai dần qua làn tóc để tưởng nhớ về Cha mà hồn dâng dòng lệ rưng rưng:

"Mới ngày nào, mấy chục năm thấm thoát,
Tóc con giờ cũng đã bạc cha ơi!
Ngồi nghĩ lại, nhớ lời cha muốn khóc,
Nhờ ơn cha, con hãnh diện làm người".
("Nhớ Ơn Cha", Hạt Cát)

Bích Khuyên là nàng thơ xuất thân từ quê hương của nữ sĩ Sương Nguyệt Anh, nơi quê hương của gạo trắng, nước trong, của rừng dừa Bến Tre. Nhưng lời tình tự kể về nỗi xao xuyến lòng như sau:

"Một đêm mưa mơ dáng cha trở về
Ru con ngủ à ơi thời thơ ấu
Con chim nhỏ bình yên trên cành đậu
Quên những ngày bão táp gió mưa sa
Mẹ đã xa như bóng xế chiều tà
Con chỉ có tình Cha niềm an ủi..."

Một ngày kia con khôn lớn theo chồng xa hình ảnh của Cha. Người Cha già sống đơn chiếc nơi quê cũ và rằng Cha vẫn mãi trông ngóng chờ tin con. Con như điểm tựa của nỗi nhung nhớ ở tuổi xế chiều. Ôi, tình phụ tử này thiêng liêng và biểu tượng cho bao người cha già Việt Nam nơi quê xa hay tại bất cứ nơi nào trên mặt đất nhớ con chớ cho đến cuối đời, thương con thương cho đến ngày nhắm mắt ra đi:

"Tình của Mẹ, nghĩa Cha vô bờ bến
Cao tựa núi, bao la như lòng biển
Con tắm mình trong hạnh phúc, yêu thương
Rồi một ngày con sống kiếp tha phương
Chống gậy trúc mỗi chiều Cha ra ngỏ
Đêm dần xuống nặng thêm lòng thương nhớ
Đứa con khờ nay phiêu dạt nơi đâu ?"

Rồi khi con trở về quê xưa, bóng Cha không còn nữa, một trời cảnh cũ đìu hiu, vắng lặng để con gọi Cha trong tiếng vọng từ hư không, để con thêm nuối tiếc ngày cũ và để con khao khát lời ru của Cha thay Mẹ hiện về từ dĩ vãng xa xôi:

"Khi con về vườn cũ trắng hoa cau
Gọi "Cha hỡi !"... Ôi! Một trời vắng lặng
Mới thấu nỗi biệt ly đau cùng tận
Mất Cha rồi khao khát tiếng ru hời".
("Tiếng Cha Ru Con Ngủ", Bích Khuyên)

Đi lấy chồng ở tuổi trăng tròn, rồi xa quê hương, nhà thơ Tuyết Phượng mang nỗi sầu ly hương qua bài lục bát 24 câu về "Nghĩa Mẹ Tình Cha":

"Xa quê xa bóng Mẹ hiền
Nuôi con vất vã truân chuyên một đời
Công Cha nghiã Mẹ sáng ngời
Xa Cha con nhớ những lời khuyên răn..."

Thi nhân nhắc lời Cha khuyên lơn là lòng từ tâm, gương Cha cho con là sự cần cù, nhẫn nại để khi con ra đời đạt sự thành công thì đó là hạnh phúc của Cha:

"Gương Cha căm cụi siêng năng
Nuôi con khôn lớn Cha hằng từ tâm
Đời Cha nhẫn nại âm thầm
Mong con hạnh phúc vạn lần Cha vui...".
("Nghĩa Mẹ Tình Cha", Tuyết Phượng)

Từ kinh đô văn hóa Paris, tôi nhận được đoản thơ của nhà thơ Ngọc Diễm, vốn có hồn thơ văn lãng mạn, ND cho tôi biết bài "Gửi Hương Cho Gió" là bài thơ nhớ về người Cha. Bất cứ trong bối cảnh nào cô cũng thấy bóng ẩn hiện của người cha ấp ủ trong cuộc sống:

"Tôi thấy ai cười qua dáng mưa,
Tôi nghe tiếng nói những chiều xưa.
Bao ngày hoa lệ luôn còn đó,
Kia bóng ai ngồi dưới nắng trưa... "
("GHCG", 5.2004, NT Ngọc Diễm, France)

Thi nhân kế từ bắc Cali, Ngọc An chia xẻ tâm sự khi kể về Cha mình qua sáng tác "Giọt Lệ Nhớ Cha", một bài thơ cảm động và khá dài:

"... Cha của con bóng hạc xế chiều
Tuổi 88 thân Cha mòn mõi
Từng bước Cha đi khập khểnh hắt hiu buồn
Đôi mắt mờ… mây bạc trắng giăng giăng
Hoàng hôn đổ, màu tóc Cha bạc trắng "

Người con từ hải ngoại về Vũng Tàu thăm Cha, Cha già xót xa khi nhìn con tuổi đời chồng chất, nhưng cuộc sống lẻ bạn làm cha suy tư. Cha cầu mong con được hạnh phúc trong cuộc sống trước ngày cha ra đi:

"... Lần nầy con về, Cha lặng lẽ xót xa
Trong đôi mắt như có điều nhắn gửi
Con của Cha, nay tuổi đã về chiều
Cha hy vọng trong chuổi ngày còn lại
Được thấy con có hạnh phúc, có tình yêu
Chẳng lẽ... con của Cha bóng lẻ đìu hiu
Đã miệt mài hơn hai mươi năm chẵn
Kiếp phù sinh tuy dài nhưng rất ngắn
Thoáng giật mình... Cha đã sắp quy tiên..."

Lời người con thưa cùng cha cuộc sống mình hạnh phúc là khi làm điều xã hội phước thiện và lo cho vẹn tròn chữ hiếu. Thật vậy, hạnh phúc có thể là do niềm vui tâm linh khi mà tâm hồn ta tìm được trạng thái thanh thản, khi tư tưởng an lạc, thư thái hay bằng lòng với những điều gì mình có...

"Và tâm con luôn hướng cõi niết Bàn
Mong hướng thiện, mong làm điều phước thiện…
Lần nầy con về lo chữ hiếu
Kim Tỉnh con xây, yên chỗ Cha nằm
Mẹ một bên Cha ở một bên
Khi giải tỏa Mẹ về bên Cha gần gủi
Nghĩ điều nầy lòng con thêm buồn tủi..."

Bỏ đi một đoạn dài, lời thơ thi nhân luyến tiếc vì hình ảnh xa xưa của người cha vốn khoẻ mạnh, cao lớn và quắc thước. Thời gian trôi qua đã hủy hoại sức khoẻ và nhân dáng của người Cha nhân ái để rồi cuộc đời chỉ là sự tương phản xót thương:

"Biết lần nữa con về … Còn được gặp ?
Mắt lòa, chân khập khểnh
Đưa vòng tay gầy guộc khẳng khiu
Ôm hôn con… con gái Cha yêu"
("GLNC", TL Hoàng Lan/Ngọc An )

Tình Cha trong âm nhạc:

Nói về ngày tri ân Cha, tôi muốn mượn những bài hát vinh danh Cha của các nhạc sĩ hay những bài thơ ca tụng ân tình cha trong cuộc sống của chúng ta. Có thể nói nhạc phẩm gần gủi với tôi là bài "Cha Là Tất Cả Trong Con", nhạc Mai Đức Vinh, lời phỏng dịch từ bài thơ nguyên tác Anh ngữ: "You've been everything to me" bởi nhà thơ Vương Ngọc Long (VNL):

"Cha là tất cả trong con
Là Thầy dậy dỗ cho con nên người
Là người Bạn thiết vui chơi
Là gương mẫu mực sáng soi vô bờ
Là lòng độ lượng bao la
Là người Anh cả chẳng hà nệ chi

Cha ơi! con nói được gì"

Tôi yêu bài nhạc này vì nó gần gủi với kỹ niệm cũ của tôi khi tôi tìm về quá khứ để luyến tiếc theo từng câu thơ của VNL:

"Cha ơi! con nói được gì
Những điều con nghĩ, những khi con làm
Cha ơi dù có thế nào"

Với tôi hình bóng người cha của những năm tháng khôn lớn vẫn in bóng đậm đà, người cha chế ngự cho một quyết định tối hậu mình nghe theo, người tiêu biểu cho hướng đi khi mình chập chững bước ra ngoài xã hội:

"Cha ơi dù có thế nào
Lòng con vẫn mến dạt dào thương Cha
Đôi khi con chẳng một lời
Nói gì mua được nụ cười của Cha
Ước gì Cha hãy thứ tha
Những gì con đã làm Cha bẽ bàng
Có điều con mãi tin rằng
Rằng Cha với Mẹ vẫn hằng thương con!"

Sự bao dung của tình phụ mẫu đối với con cái bao la như trời biển. Nếu ai hỏi tôi người đàn ông nào cưu mang hay thương tôi nhiều nhất, tôi không cần suy nghĩ nhiều mà chỉ đưa hình ảnh của cha tôi.

Trong nhạc phẩm "Cha Yêu" của nhạc sĩ Quốc Vượng, ta thấy rằng hình bóng người cha được mô tả thật nồng nàn, yêu mến như:

"Một chiều lang thang mình tôi bước âm thầm
Đường về hôm nay đã vắng bóng cha
Nhớ mãi dáng người cha yêu xưa
Cha yêu ơi mình con trong mưa
Giờ naỳ ngồi đây lòng thương nhớ cha đã rời xa
Kỷ niệm thơ ngây ngày xưa quá êm đềm
Ngọt ngào trong tim năm tháng khó quên
Đến phúc cuối cầm tay cha yêu..."

Giờ cuối cùng của Cha nhắn lại các con của Cha hãy thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Ngày con khôn lớn không còn Cha nữa, mặc dù tiếng lòng dặn dò của cha vẫn sống mãi trong con.

"Mong bao con phải thương yêu nhau
Lời người con xin nguyện luôn khắc sâu suốt cuộc đời
Cha yêu ơi con nhớ không quên ngày đó
Khi con thơ khôn lớn bên cha từng ngày
Giờ còn đâu nữa ngọt ngào thơ ấu..."

Tình cha con vốn lưu luyến, vốn nhiệm màu trong dòng huyết quản, tạo dựng bởi sự gắn bó, khắng khít do sự tự nhiên của đất trời:

"Cuộc đời ai biết đâu ngày mai
Con không quên năm tháng bao la tình cha
Dang đôi tay ôm ấp con thơ vào lòng
Người là ánh sáng rọi đường con bước
Cha ơi mãi không quên tình cha."
("Cha Yêu", Quốc Vượng)

Người Cha đi tù vì chế độ CS sau biến cố tháng 4 năm 1975 vốn nhiều vô số. Cuộc đời lê lết kiếp cha chịu địa ngục trần gian của CS thì số phận người con cũng chia chung số kiếp lầm than, thi nhân NT Bích Ngọc sáng tác bài "Con Nhớ Ngày Cha Đi Tù":

"Con nhớ ngày cha đi tù
mắt mẹ ướt thâm quầng đêm khó ngủ
gặm củ sắn mẹ dành cho chưa đủ
con đói cha ơi!

Trạc phân bò năm ấy đội qua sông
nước ngập ướt tràn xuống môi con mặn
sông vô tình vẫn trôi bình lặng
bão tố cha ơi! Bão tố tơi bời!"

Gia đình vắng bóng người Cha là một điều bất lợi. Hình ảnh người Mẹ hiền chân yếu tay mềm phải bơ vơ chống chọi với thiên tai chỉ còn là nỗi thương tâm, tội nghiệp:

"Lũ lụt đi qua, rơm ướt mẹ phơi
cong người xuống, mẹ gồng trên vai hẹp
gánh cả giang sơn, đầu trần, không dép
mẹ thẫn thờ, lảo đảo gọi tên cha..."
(VH bỏ đoạn cuối)

Nhà Thơ Thanh Thanh đã chuyển dịch sang lời Mỹ đăng trong một nội san Anh ngữ cho các người cha Mỹ hiểu tâm trạng Bích Ngọc:

"THE DAYS DAD GOT IMPRISONED

How harrowing were the days dad got imprisoned:
Mom could hardly sleep, got her eyes wet, rings wizened.
Gnawing the tiny rootstock Mom spared for me: how sad!
I was so hungry, dad!

The cow feces I bore on my head across the river,
Wetted, dripped from the basket, salted my lips.
The heartless stream was still flowing to make me shiver.
Oh dad! such storms had risen to break life into chips.

After the flood, mom dried the damp hay nearly kaput;
Humping her back, she carried on either slender shoulder
The burden of family responsibility, bareheaded, barefoot;
She staggered, listlessly calling for dad, the householder..."
(VH skipped the last paragraph)

THANH-THANH
(geocities.com/POETfromVIETNAM)

Nhạc Anh ngữ về Cha:

Về nhạc Anh ngữ nói về người có khá nhiều, tuy nhiên trong bài viết này tôi chỉ nêu ra 2 bài tiêu biểu qua lời chuyển dịch Việt ngữ để bài văn sẽ bớt chiều dài của nó:

Bài hát tôi tình cờ nghe trong một đêm thanh vắng trên đài TV Mỹ và rung động nhiều lắm: "Cha Yêu, Cha Có Nghe Tiếng Con Không ?" do nữ nhạc sĩ Charlotte Church sáng tác thật cảm động từ lời ca đến cung điệu buồn u uẩn, khi người con dâng tiếng lòng như van lơn, như tha thiết có người cha bên đời. Tôi nghe trong sự mủi lòng. Khi người con biết quý trọng và nói lên sự cần thiết của hình ảnh của người Cha mà mình yêu quý. Xã hội Hoa Kỳ chịu sự chia ly gia đình quá nhiều qua nạn tan vỡ trong hôn nhân. Để rồi có những người con lạc loài, lẻ loi, bơ vơ mơ bóng người Cha đến với mình, hãy che chở mình. Cha vẫn là biểu tượng thiêng liêng từ tâm tưởng của người con:

"Lạy trời
Con xin lạy trời
Cho ánh đèn soi sáng đêm khuya
Như hồn cha soi sáng tâm hồn con,
Cha có nghe tiếng con nói ?
Cha có thấy con không ?
Cha có tìm con khi con lạc giữa đêm khuya ?
Cha có ở gần con không ?
Cha có nghe tiếng con nói ?
Cha ơi, xin cha cho con thêm can đảm nha cha ?
Nhìn trời cao, con thấy hằng triệu ánh mắt,
Ánh mắt cha đang ở nơi nào ?
Bây giờ cha ở đâu vì hôm qua mình đã chia ly ?
Và cửa trời đã đóng chặc ?
Màn đêm tối thẫm mịt mù
Gió bay lạnh lắm cha ơi
Thế gian bao la xung quanh con lạc loài
Xin cha tha thứ cho con
Xin cha hãy hiểu tiếng lòng của con
Cha ơi con kẹt giữa dòng sông cuộc đời
Cha có nghe tiếng con cầu khẩn ?
Những gì con nói
Dường như màn đêm vang vẵng tiếng vọng
Con nhớ hết những điều cha dạy
Những quyển sách cha đọc cho con
Con xin những lời cha đọc
Giúp con nghị lực qua cơn giông tố trước mặt nghe cha?
Hàng cây sừng sững quá cao
Con cảm thấy mình quá bé nhỏ
Ánh trăng kia càng lẽ loi, ngàn sao kia càng nhạt dần
Cha ơi cha có biết con thương cha lắm không ?
Cha ơi cha có biết con cần cha trong đời không ?
Cha ơi, cha có biết con nhớ thương
Đêm đêm cha hôn con khi đi ngủ không ?
(Trần Việt Hải chuyển ngữ)

Bài thứ hai là "Papa" do nam ca nhạc sĩ Paul Anka sáng tác và lời Việt chuyển ngữ là "Cha Tôi". Paul Anka là người ca sĩ có giọng ca trầm ấm, đôi khi thì cao vút. Lời ca khúc này lại tương phản với bài trên, nó cho thấy tình Cha cho con thật đậm đà, thật nồng nàn và bao la như biển cả. Trách nhiệm hay thiên chức Cha Mẹ vẫn cao cả trong một xã hội đạo đức và nhân bản. Cha đi làm nuôi con khôn lớn và sống trọn vai trò mà lương tâm giao phó: Thương Yêu, đùm bọc và lo lắng cho con cái:

"Mỗi sáng Ba đi làm để nuôi gia đình,
cho chúng con đủ ăn,
áo mới luôn, quần mới luôn,
có đôi giày cho vui bước chân.

Cứ mỗi khi đêm về là Ba đến giường,
đắp chăn giùm con,
khẽ hôn vào trán con,
đọc tiếng kinh cầu sau khi đã xong.

Sống với Ba êm đềm rồi con lớn dần,
dần theo thời gian,
đã thấy da mồi tóc sương,
Ba cũng già đi theo tháng năm.

Thương cho Má,
Má yếu đuối sức kém hay ốm đau.
Cũng biết thế,
khiến Ba thương, thương cho Mẹ, ôi Mẹ yêu.
Khi Mẹ chết, Ba điên lên và Ba hét lên:
"Xin cho tôi qua đời thay cho vợ tôi !"

Cứ đến khi đêm về,
là Ba chối từ bước lên lầu trên,
Má chết đi phòng trống vắng,
Ba yên ngủ ngay trên ghế đôi.

Con nhớ hôm ngọt ngào lời Ba nói:
"Hỡi con của Ba,
Ba sống như người lớn khôn,
Ba đơn chiếc nhưng mãi không già."

Mỗi lần hôn đàn con mình,
nhớ tới tiếng Ba nói,
vẫn luôn vang lên trong tim:
"Các con còn sống là Ba còn sống."
Nhớ hoài ! Ôi, con nhớ, con nhớ hoài,
lời nói của Ba, và của Ba.
Không quên, con không quên,
lời nói của Ba còn mãi..."
(Phỏng dịch từ nguyên tác "Papa")

Lời kết:
Qua đoạn cuối bài thơ của Nguyễn Thị Bích Ngọc mà bản dịch Anh ngữ do thi sĩ Thanh Thanh chuyển ngữ cùng hai bài ca Anh ngữ trình bày qua lời phỏng dịch Việt ngữ nói về ân tình của cha, VH xin kết thúc bài viết đón chào dịp Father's Day 2004. Cầu xin một ngày Lễ Cha thật bình yên, thật hạnh phúc và thật vui vẽ đến tất cả các người cha Việt Nam đã lo lắng cho con cái dù ở gần hay vẫn còn xa cách vì lý do nào đó. Cầu chúc quý bác, thân phụ các thân hữu của Việt Hải và quý anh em hiện mang vai trò cha một ngày vui đầy mãn nguyện.

VH xin cám ơn tất cả các bạn đã gửi thơ đóng góp cho bài viết chung này, để từ đó bài viết mang sắc thái đa dạng về hình ảnh của những từ phụ, dù là người cha thôn quê hay người cha thành thị, người cha của mỗi miền đất nước Việt Nam, bắc, trung hay nam đều cho thấy điểm tương đồng như nhau: Lòng cha vị tha, quảng đại và tình cha thương con cái vô bờ bến những vần tục ngữ hay ca dao Việt Nam đề cập trong dân gian.

Sau hết, VH xin gửi lời tri ân thiên thu đến Cha mình đang an nghĩ nơi chốn tuyền đài: "Con viết cho Ba bằng nụ cười và bằng nước mắt nhớ nhung và thương yêu... bây giờ và mãi mãi về sau. Và cuối cùng mình sẽ gặp lại nhau..."

"HAPPY FATHER'S DAY"

Trích :Ân Tình Của Người Cha -Việt Hải

Edited by user Friday, June 14, 2013 9:47:49 AM(UTC)  | Reason: Not specified

bichkhuyen  
#609 Posted : Tuesday, July 2, 2013 11:42:52 AM(UTC)
bichkhuyen

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 538
Location: OK

Thanks: 51 times
Was thanked: 109 time(s) in 65 post(s)
2-TÙNG TƯỚNG NHẬP TÁNH

UserPostedImage


Mưa nặng hạt kèm theo những viên đá (hail) nhỏ như "nickel" cũng có viên to bằng "quarter" từ trên không rớt xuống mái nhà
tùy theo kích thước của nó mà tạo ra âm thanh khác nhau
Tiếng còi báo động "tornado" nghe điếc tai . Tôi nhìn qua cửa sổ gió lắt lay cây Callery Pear trước nhà như sắp gãy
Người thân gọi cho tôi hay "tornado" đã "hit" Newcastle , sắp tới SW 119 th ...
Vừa nói xong điện và điện thoại đều cắt đứt
Nhà không có "shelter", tôi kéo "mattress " làm cái nắp cho "bathtub" ,
Tôi nghĩ hở chân thì gãy chân, hỡ đầu thì bể đầu, nên nằm co như con mèo
Thiệt là nhát hít,-Flying Swords of Dragon Gate-mấy tay hiệp sĩ đánh nhau ở ngay trung tâm con xoáy, họ bay ào ào có sợ chi đâu
Trời xám xịt, Không gian tự dưng im phăng phắc , sự im lặng thật đáng sợ - không biết người ta lọt vào "black hold"
có giống vậy không ? Không khí ngột ngạt khó chịu,
Tôi bình tâm niệm danh hiệu Đức Quán Âm

Áp tai nghe tiếng động lòng đất . Bất chợt âm thanh gió hú như chạm vào vật gì nghe lạ hoắc kèm theo tiếng "thunderstorm"
liên tục -nhiều người so sánh : "sounded like a train coming by,"
Đợi một hồi lâu,không thấy động tịnh gì nữa, ánh sáng mờ mờ qua khung kiếng , tôi bước ra ngoài cảm giác được hoàn hồn

Tới giờ đi làm , tôi lái xe trên highway, mưa xối xả không thấy được mặt đường, thiên hạ đậu xe khắp các nơi
dưới gầm cầu , dọc theo đường ...Tôi quày xe trở về .Tất cả dường như hổn loạn xe cứu hoả , cứu thương , xe đi lại
đều hối hả
Về tới nhà thử liên lạc người thân cũng không được .Không hiểu một năng lực gì nữa ....nhưng tôi biết tâm mình đang bồn chồn
không an
Lại lái xe đi làm , bầu trời quang đãng mưa đã dứt . Tin tức cho hay sức tàn phá cơn bão rất tồi tệ
Tự dưng tôi bật khóc . Khóc tức tửi mà không dừng được
Thân phận con người quá bé nhỏ trước thiên tai, chiến tranh , bệnh dịch... vô phương chống đở
Nghiệp dĩ ! Nghiệp làm làm người ...nghiệp làm chúng sanh ...

Đã mang lấy nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.


(Truyện Kiều -Nguyễn Du)

Cái cảm giác cô đơn, ngột ngạt, lo sợ nhà sập đè lên người ...nghĩ mà thương cho những em bé trong trường tiểu học
Các em yếu đuối quá
Cái cảm giác của tuổi thơ trong thời loạn sống dậy , tiếng bom rền đạn rú, cảnh nhà tan người chết không mờ trong ký ức
Bình thường ta nâng niu gìn giữ từng li từng tí những gì thuộc sỡ hữu nhưng đến lúc nào đó chính sinh mạng mình cũng không giữ đựơc
Thương Đức Phật như một người cha hiền -Từ Phụ- biết hết, thấy hết những gì con mình sẽ phải trãi qua

Đấng Pháp Vương vô thượng,
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp Trời người,
Cha lành chung bốn loài
Quy y tròn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận.


(Tán Thán Phật)

Những trang Kinh Phật , những tờ Kinh Thánh là những bảo vật mà bậc thánh nhân dành cho con người .Song, con người
đã biết tận dụng triệt để hay không đó còn tùy thiện căn của mỗi người .Và thế giới nầy có bình an hay không còn tuỳ vào thiện tâm của nhân loại

Con người có thiện tâm hay không ?
Thưa rằng : Có
Mạnh Tử nói :“Nhân chi sơ, tính bản thiện”: con người sinh ra, bản tính vốn thiện lành
nhưng nhiễm những thói quen do hoàn cảnh môi trường nên dần mất bản tính ấy,
"Gần mực thì đen gần đèn thì sáng"
Nguyên nhân do đâu ? Tôi nhớ không lầm Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Đức Phật có nói đến : 'không giữ được tự tánh"

UserPostedImage


Tôi thật xúc động khi nghe tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi tứ phía, người đi làm hối hả lái xe về nhà bất kể vượt "lane", có lẽ nhà họ ở khu vực bão
Trong lòng tôi thôi thúc phải làm việc gì đó cứu người . Nhưng không đơn giản như mình nghĩ , thông thường những nạn lớn như vậy ,muốn làm gì
cũng phải theo sự hướng dẫn các cơ quan chức trách , không thể tuỳ tiện mà làm,
Những tổ chức RedCross, Salvation Army... v.v... kêu gọi "donation" ....dễ nhất là Text... to donate $..
Những lúc khó khăn như vậy mới thấy tình người thật cao đẹp
Người xưa thiệt hay khi tóm ý trong Tục ngữ như
"Lá lành đùm lá rách"
Hay
"Một miếng khi đói bằng một goí khi no"
Hoặc
"Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy là khác giống nhưng chung một giàn"

Nhưng , tất cả con người đều thiện hết không ?
Thưa rằng : không
Tuân Tử cho rằng "Nhân chi sơ bản tính ác"


Ông khách hàng cầu nhầu với tôi
-Tôi mà có ở đó bắn chết hai đứa nó!
Hiểu ra ông đang bực mình vì hai tên ăn trộm mò vào khu vực cấm (police, fireman ..đang còn tìm người bị nạn) để ăn cắp (take advantage..)
Tôi cười thầm ,ông nầy có cái nghiệp giống tôi thích tôn Nguyễn Đình Chiểu làm Thầy

"Nhớ câu kiến ngãi bất vi,
Làm người thế ấy cũng phi anh hùng."


"Cọp chết để da, người chết để tiếng" .Cùng một cảnh tang thương đó một người được ca ngợi "angel", nhưng người kia bị nguyền rũa "evil"
Là "angel" hay "evil" từ đâu mà ra ? Chính là từ tâm mà ra

三點如星像
橫鉤似月斜
披毛從此得
做佛也由他

“Tam điểm như tinh tượng,
Hoành câu tợ nguyệt tà.
Phi mao tùng thử đắc,
Tổ Phật dã do tha”


Chữ Tâm 心 trong chữ Hán được mô tả có ba chấm như ba ngôi sao (Tam điểm như tinh tượng), còn móc câu nằm ngang như ánh trăng nghiêng (Hoành câu tợ nguyệt tà).
Phi mao tùng thử đắc, Tổ Phật dã do tha: Mang lông đội sừng tức làm thân trâu, ngựa… là do tâm này, mà Phật cũng từ nó.
nên mới nói :'Tam giới duy tâm "

Edited by user Saturday, July 6, 2013 3:06:59 PM(UTC)  | Reason: Not specified

bichkhuyen  
#610 Posted : Tuesday, July 2, 2013 12:07:01 PM(UTC)
bichkhuyen

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 538
Location: OK

Thanks: 51 times
Was thanked: 109 time(s) in 65 post(s)

Cứ mỗi tháng một lần - nhóm của chúng tôi gồm ba người T.H. , D.H. và tôi- Cúng Dường Trai Tăng - bằng thực phẩm chay tịnh , dinh dưỡng.
May mắn lần nầy nhằm ngày Lễ Phật Đản, nhưng xui xẻo là D.H. lại "take vacation" . Tôi thuộc loại nấu ăn dở nhất chùa , biết làm sao ..? "Tương kế tựu kế"
đành gọi đặt thức ăn chay với bà chủ tiệm Cao Nguyên . Bà chủ tiệm , người có thiện căn muốn đi chùa nhưng quá bận rộn nên lấy việc cúng dường coi như một pháp tu
Khi tôi đến lấy thức ăn bà gởi thêm đủ thứ mâm xôi, mâm bánh, trái cây .... lòng tôi thấy vui rộn rã , coi như bửa cơm hôm nay thật đầy đủ cho 30 hay 40 người
Sắp đặt mọi thứ đâu vào đấy cũng vừa lúc mọi người cũng xong tọa thiền và pháp thọai
Mọi người sắp sửa xuống trai đường , cho chắc ăn tôi kiểm soát lại một lần nữa coi có thiếu gì không
Bắt gặp người cha dẫn đứa con gái khoảng 11 tuổi , em bé thò tay bóc miếng bánh , người cha cản không được nên để cho con lấy
Anh ta dẫn em bé lên phòng trống dành cho con nít chơi
Nhìn thấy khuôn mặt cô bé không bình thường, thấu nỗi khổ của người cha , tôi quên mất chuyện bếp núc, theo họ vào phòng , hỏi thăm
-Em bệnh sao vậy anh ?
Anh ta bảo rằng
-Từ khi sanh ra nó đã bệnh .Bác sĩ chửa cũng không hết,

Anh ta nói có tất cả 4 đứa con mà nặng nhất là em bé nầy
Bên gia đình anh và vợ đều không theo Đạo Phật -họ theo tôn giáo khác - nhưng sống trong hoàn cảnh khốn khổ con bệnh tật như vậy
họ tìm mọi cách chạy chửa và cuối cùng đến với Đạo Phật
Tự nhiên lòng tôi thấy xót xa
Tôi lẩm bẩm :"một đứa cũng đủ điên cái đầu nói chi 4 đứa"
ML hay chửa những bệnh nầy , biết đâu "phước chủ may thầy"
Tôi hỏi:
-Anh có cell phone không ?
-Dạ không ?
Tôi bảo con trai cho anh ta mượn cell phone để nói chuyện với ML
Việc chửa bệnh trước tiên là bé gái .Đối với những người mắc bệnh thần kinh như vậy tôi cũng hơi ớn vì nhiều khi họ chống cự
Nhưng lạ một điều em lắng nghe chăm chú câu thần chú ""Om mani padme hum"" tôi theo dõi từng biểu hiện trên khuôn mặt của em
Con mắt sáng ra miệng dường như mĩm cười .Tôi xoa bóp mấy cái huyệt đạo cho bé . Một chút sau nó ngồi chơi trầm lặng ,không còn phá phách gì nữa
Anh ta dẫn vào đứa bé trai nhỏ tuổi hơn . Tôi thấy bé trai khá hơn chị nó nhiều .
Anh ta kể rằng thầy Trí Siêu có trị cho em , bớt đi mấy chục phần trăm
Anh ta bảo con
-Con ngồi dựa vô người cô , cô chửa bệnh
Tôi thuộc loại không có hảo cái nghề chửa bệnh nầy, ngán trược khí lắm lắm ....nhưng thấy ai bệnh là cứ muốn giúp
Nên bảo bé
-Con ngồi xếp bằng , chấp tay niệm Phật
Tôi thật kinh ngạc , bé lanh trí thật
Bên kia đầu dây niệm :
- "Om mani padme hum"
Bé nói theo không sót một chữ
Bắt em hít vô thở ra để trị bệnh một hồi hai cô cháu nóng toát mồ hôi hột

Chiều hôm ấy Hùng gọi tôi , hỏi về Phật Pháp gần cả hai tiếng đồng hồ .Tôi nói khan cả giọng
Nhưng giúp người thì không ngại khó
Bặt thời gian không thấy anh ta gọi . Tôi nghĩ , thời buổi khoa học người ta ít khi tin vào thế giới tâm linh
. Nhưng thôi tùy duyên, ít ra mình cũng có tấm lòng
Một hôm ML gọi tôi nói
-Hùng tìm tới rồi nè ... tornado thổi bay nhà mất hết số phone, địa chỉ mà đến đúng cũng là chuyện lạ !
Thì ra ...tôi là cháu ba đời của Tào Tháo ..."đa nghi"
Hùng kể lại , hôm sau khi gặp chúng tôi , nhà bị thổi bay hết chỉ còn cái chỗ bàn thờ Phật, cây đàn Piano mà
Lễ Phật Đản hai vợ chồng đem lên thiền viện đàn hát những bài hát bà vợ sáng tác , nương ý từ pháp thoại của HT Nhất Hạnh
Điều họ thấy lạ , ngay lúc mưa gió mạnh như vậy, gió muốn bốc Mẹ nó lên mà em vẫn điềm nhiên
ngồi xếp bằng chấp tay đọc liên tục câu chú "Om mani padme hum", mới vừa học ngày hôm qua , còn vỗ con bé người Mỹ bằng tuổi ở cùng xóm
-It's OK ...don't scare
Lạ thay..!Thật diệu kỳ ...

"Trong tâm có Phật
Tôi không sợ sương sa lớp lớp
Tôi không sợ cát đá trùng trùng
Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy
Tâm linh tôi và bạn tương dung....."


UserPostedImage


Đời sống có những điều thật diệu kỳ !Sự thật của :"Cảm ứng đạo giao nan tương nghì"
Tôi nhớ chuyện xảy ra chính bản thân đã rất lâu mà không thể nào tự giải thích được
Nhưng cũng kể từ đó tôi mới thực sự xác định mục đích mình sống để làm gì !
Với tâm trạng sầu khổ suy tư vấn đề nầy nghĩ tưởng vấn đề kia tôi rơi vào trạng thái nửa ngủ nửa thức :
Trong luồng ánh sáng giống như đèn pha phát ra âm thanh đi thẳng vào tâm trí
"Giờ phút nầy còn lo nghĩ những chuyện lỉnh kỉnh ấy sao ?"
Tôi giật bắn người tỉnh dậy ....hoang mang ...tôi có một mình ...ai nói với tôi ,cũng không phân biệt được nam hay nữ
chắc chắn không phải giọng nữ , nhưng không hẳn là nam
Kiểu nầy sao giống Trang Chu Mộng Hồ Điệp quá !


Trang Chu hiểu mộng mê hồ điệp
Thục đế xuân tâm thác đỗ quyên


Thầy tôi phân tích sự hiện thân của Bồ Tát như sau:

"Chuyên tâm nhất niệm tu hành phước báu đầy đủ .Nhất niệm hướng về Bồ Tát . Bồ Tát sẽ xuất hiện
Xuất hiện qua tâm niệm của chúng sanh
Khi ta nhất niệm hướng về Bồ Tát Quán Thế Âm -biểu trưng lòng Từ Bi -Hỷ Xả -trong ta phát khởi được 4 đức tính nầy
cội lành phát sinh, khiến ta gặp thắng duyên vượt qua tai nạn ..Đây là Bồ Tát hiện thân mà không thấy Bồ Tát"

Mới thấy tại sao người ta cầu Phật cầu Bồ Tát người được cảm ứng người lại không ?
Em bé nầy không học kinh điển , không cần lý luận đây kia ....trong tâm em có sẵn Phật ...
trong tâm tôi sẵn có Phật, trong tâm mọi người sẵn có Phật ....."Chơn như bình đẳng"
nhưng sao chúng ta không nhận ra và sống với Phật tánh ấy,thoát ra tam giới, đạt đến sự chân lạc của Niết Bàn
mà cứ hoài khổ đau sanh tử luân hồi ?

Ngày hôm sau Hùng đem cả gia đình đến gặp ML, mấy đứa bé giống như đám giặc loạn ..(out of control)..
Nhưng Ba Mẹ chúng thì say sưa nói Phật Pháp và sáng tác nhạc
Tôi nghĩ :"How can..?"
Làm sao trong hoàn cảnh như vậy họ còn tâm trí để ca hát
-Thứ nhất họ đi nước liều ..
-Hay là (other way) họ đã đạt đến chỗ phiền não tức bồ đề , địa ngục tức niết bàn ?
Cho đến khi cô ta giới thiệu bài viết "Thầy ơi con đã hồi sinh" đăng ở Làng Mai thì tôi mới thấy

http://langmai.org/dai-m.../thay-oi-con-da-hoi-sinh

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.


Tôi kể dong dài chuyện nầy bắt qua chuyện kia để thấy rằng cái hay nghĩ thiện hay nghĩ ác của mình nó không chính xác ,nhưng Đạo là gì ?
Chỉ cần phải nhận thức pháp thế gian một cách rõ ràng, không bị nó làm mê muội , đó là Đạo .
Ngày trước tôi nghe quý Thầy hay nhắc câu chuyện vị tăng hóa kiếp chồn 500 năm , tôi chỉ hiểu "lơ tơ mơ" mà không nắm đưọc yếu chỉ
"Không lầm nhân quả " của Tổ Bách Trượng
Nhân và quả khác nhau nhưng chúng không rời nhau ,nên mới nói "gieo nhân nào gặt quả nấy", nhân thiện quả thiện , nhân ác quả ác
Nhưng nhân thiện và ác, quả thiện quả ác có dễ lầm không ?
Cô bé Kylie đưa cho tôi tờ giấy bạc $100 , em bảo tôi
-Someone drop money !
Tôi đoán của ông khách mới bước ra . Mất số tiền như vậy với người làm lương ba cọc ba đồng chắc tiếc hùi hụi, nên đề nghị với em
đợi xem ông ta có trở lại tìm không ?
Ba ngày sau không thấy ông ta trở lại , tôi đưa cho em $50 để tự mua sắm ,$50 còn lại tôi đem cúng chùa hồi hướng phước báu cho em
Gia đình em vui mừng lắm !Vài tháng sau Kylie nói với tôi , em đã tìm được part time job và đi học OU
Bẳng thời gian bà mẹ ghé thăm tôi và nói rằng :Kylie bây giờ là supervior của bà và em nó cũng dưới quyền chỉ huy của con bé
Tôi nghĩ nhân quả thiệt là kỳ diệu , một người có thiện tâm như em đời sống tất nhiên được hạnh phúc , ngay chính bản thân của em cũng
không hề biết .Tự nhiên như vậy thôi
Ngược lại quả ác khi đã thành không cách nào thoát được .Trong bộ phim "The Sorcerer and the White Snake", có một nhân vật từa tựa như
câu chuyện "Cửa Tùng Đôi Cánh Gài"
Hiệp sĩ xuống núi "cứu nhân độ thế", tâm nguyện thì rất cao cả nhưng dần dà anh biến thành "demon" từ lúc nào cũng không hay

Nhưng ngược lại , sư phụ của anh ta thấy rõ tất cả và có khả năng chuyển được hoàn cảnh, cứu được người mà vẫn ung dung tự tại
Hay thay :

Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
Nhụy vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.


(Ca Dao VN)

Hoa sen trong Phật giáo tượng trưng cho sự vươn lên, giác ngộ giải thoát ngay tại cõi đời ô trược
Sau khi đã giác ngộ đức Phật cũng dùng hình ảnh hoa sen để dạy chúng ta:

Như giữa đống rác nhớp,

Quăng bỏ bên cạnh đường,

Chỗ ấy hoa sen nở,

Thơm sạch đẹp lòng người.

Cũng vậy giữa quần sanh,

Uế nhiễm, mù, phàm tục,

Đệ tử bậc chánh giác,

Sáng ngời với trí tuệ.


Thể nghiệm: tùng tướng nhập tánh hay nương sự hiển lý, lý sự viên dung có thể được không ?
Lục Tổ nói
"Không nghĩ thiện, Không nghĩ ác, đang khi ấy cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh ?"


Theo Tổ Huệ Năng, tư tưởng vô niệm là nền tảng của Thiền Phật giáo. Thực vậy, ngài đề xướng ba ý niệm như là cấu trúc của thiền, và vô niệm là một trong cấu trúc đó;
hai ý niệm kia là vô tướng (無 相, e: formless ) và vô trụ (無 住, e: non-abiding ). Huệ Năng nói:

“Vô tướng là nơi tướng mà lìa tướng

Vô niệm là ngay nơi niệm mà lìa niệm

Vô trụ là bản tính của con người.”

Ngài còn định nghĩa thêm về vô niệm theo cách sau:

“Thiện tri thức, đừng để cho tâm bị ô nhiễm khi tiếp xúc với các cảnh, đó gọi là vô niệm. Ngay nơi niệm của mình, thường lìa các cảnh, đừng để cho tâm bị lay động khi tiếp xúc với trần cảnh

… Thiện tri thức, tại sao lại lập vô niệm làm tông? Chỉ vì những kẻ mê mờ, miệng nói thấy tính, nhưng khi tiếp xúc với trần cảnh thì liền khởi niệm, trên niệm lại khởi tà kiến, nên tất cả trần lao, vọng tưởng từ đây mà sinh khởi. Nhưng trong tự tính vốn không có một pháp nào để có thể đạt được. Nếu có chỗ sở đắc thì chuyện họa phúc chỉ là vọng nói chơi, và nó chẳng khác gì hơn tà kiến trần lao. Trong pháp môn nầy lập vô niệm làm tông là do vậy. Thiện tri thức, không (vô 無, trong vô niệm) là không việc gì? Niệm là niệm gì? Không (vô) ấy là không còn ý niệm về hai tướng (nhị nguyên, e: dualism), không còn tâm lăng xăng với trần cảnh; niệm là niệm bản tính của chân như (s: tathatā ) vì chân như là thể của vô niệm, và vô niệm là dụng của chân như. Chính tự tính của chân như khởi niệm, chẳng phải là mắt, tai, mũi, lưỡi, khởi niệm, vì chân như có (tự) tính, cho nên thức khởi niệm. Nếu chân như không có tính, thì mắt, tai cùng sắc thanh ngay đó liền hoại. Thiện tri thức, từ chân như tự tính khởi niệm, nên sáu căn tuy có thấy nghe hay biết mà chẳng nhiễm vạn cảnh trần, mà chân tính thường tự tại. Nên kinh nói: Thường khéo phân biệt các pháp tướng mà không biến dịch trong chân lý tuyệt đối (đệ nhất nghĩa).

"Chơn tâm, tức là tâm vô phân biệt"
Kinh lại nói : Thường khéo phân biệt các pháp tướng mà không biến dịch trong chân lý tuyệt đối (đệ nhất nghĩa)
Mới thấy : "Phân biệt cũng không phải ý" của ngài Huyền Giác cũng cô đọng nghĩa nầy .

3-KHÔNG CÓ GÌ LÀ RÁC CẢ
bichkhuyen  
#611 Posted : Friday, July 26, 2013 11:04:26 AM(UTC)
bichkhuyen

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 538
Location: OK

Thanks: 51 times
Was thanked: 109 time(s) in 65 post(s)


UserPostedImage

Khi cây Phong Lan còn laị một bông
Sư cô Như Trí cho tôi mang về nhà
Tôi đã làm chết không biết bao nhiêu Phong Lan
Hy vọng lần thử nghiệm nầy sẽ khá hơn
Đến nay gần một tháng hoa chưa rụng, lá thêm xanh
"Chỉ thêm chút duyên"- sương đêm- mà tôi đã thành công

Đối với sự tu tập cũng thế .... thiếu một chút duyên
cũng khó mà thành tựu

UserPostedImage

Chỉ Thiếu Chút Duyên

Sương đọng hoa tươi đùa với nắng
Gió mơn cành biếc lộc đâm chồi
Bên song hành giả ôn kinh kệ
Bát Nhã Tâm Kinh tụng mãi thôi

Sắc tức là không không tức sắc
Thời gian ròng rã bốn mùa qua
Cửa Không còn thiếu duyên chưa hội
Đâu chỉ hữu tình thuyết Pháp Hoa

"Khê thanh tiện thị quảng trường thiệt,
Sơn sắc khởi phi thanh tịnh thân.
Dạ lai bát vạn tứ thiên kệ,
Tha nhật hà như cử tự nhân."(*)

Bích Khuyên

(*)Thơ:Tặng Đông Lâm Tổng Trưởng Lão-Tô Đông Pha
thanks 1 user thanked bichkhuyen for this useful post.
Thy Lan Thao on 9/21/2013(UTC)
bichkhuyen  
#612 Posted : Saturday, August 17, 2013 6:54:30 AM(UTC)
bichkhuyen

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 538
Location: OK

Thanks: 51 times
Was thanked: 109 time(s) in 65 post(s)
UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

Edited by user Saturday, August 17, 2013 11:09:40 AM(UTC)  | Reason: Not specified

bichkhuyen  
#613 Posted : Thursday, September 19, 2013 8:36:25 AM(UTC)
bichkhuyen

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 538
Location: OK

Thanks: 51 times
Was thanked: 109 time(s) in 65 post(s)
Bờ Sông


Một bên là yêu thương và bên kia là ghét bỏ, hoặc bờ này là hạnh phúc và bờ bên kia là không hạnh phúc. Theo trung đạo thì yêu, ghét, hạnh phúc, đau khổ, chỉ là những cảm giác thuần túy. Một khi đạt được sự hiểu biết này, tâm sẽ không còn dễ bị lôi cuốn, không còn bị dính mắc vào các cảm giác đó nữa. Đấy là sự thực hành để hiểu rõ tâm không nuôi dưỡng bất kỳ cảm giác nào cũng không chấp giữ, dính mắc vào chúng, được như thế, tâm sẽ tự do trôi xuôi theo dòng nước, không gặp một chút chướng ngại nào, cuối cùng trôi vào đại dương Niết bàn.

( Chỉ là một cội cây-Achan Chah )
thanks 1 user thanked bichkhuyen for this useful post.
Thy Lan Thao on 9/21/2013(UTC)
bichkhuyen  
#614 Posted : Tuesday, October 1, 2013 12:02:23 PM(UTC)
bichkhuyen

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 538
Location: OK

Thanks: 51 times
Was thanked: 109 time(s) in 65 post(s)
UserPostedImage


Áo Khói Lam


Từ bi trãi rộng khắp mười phương
Trí tuệ vô biên đấng Pháp Vương
Ba cõi chiếu soi đôi nhật nguyệt
Sáu đường thẩm thấu diệu huyền hương
Bên sông cùng tử nghe chuông vọng
Đỉnh núi mái chùa vương khói sương
Sương khói nhuộm màu thay sắc áo
Đạo- đời thấy biết hiểu và thương

Bích Khuyên
thanks 2 users thanked bichkhuyen for this useful post.
Thy Lan Thao on 10/1/2013(UTC), vọng tưởng on 10/2/2013(UTC)
vọng tưởng  
#615 Posted : Wednesday, October 2, 2013 2:27:02 AM(UTC)
vọng tưởng

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 3/30/2011(UTC)
Posts: 304
Man
Location: Nước Văn Lang

Thanks: 7 times
Was thanked: 8 time(s) in 6 post(s)
TUYET !
"biết rằng đơì thật vô thường
mà tâm vẫn rộn lòng thương muôn loài"
bichkhuyen  
#616 Posted : Thursday, January 30, 2014 7:37:30 AM(UTC)
bichkhuyen

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 538
Location: OK

Thanks: 51 times
Was thanked: 109 time(s) in 65 post(s)
UserPostedImage


MỪNG XUÂN DI LẶC

Trần thế hòa cùng Phương Ngoại Phương
Nàng Xuân tươi thắm sắc hoa nhường
Mây xanh biển rộng lồng như một
Dạo khắp Hoa Nghiêm tịnh lạc thường

Kính chúc ACE Phố Rùm - Bạn đọc cùng thân quyến

NĂM MỚI VẠN SỰ NHƯ Ý

Bích Khuyên
thanks 1 user thanked bichkhuyen for this useful post.
Thy Lan Thao on 1/30/2014(UTC)
bichkhuyen  
#617 Posted : Friday, January 31, 2014 8:28:54 AM(UTC)
bichkhuyen

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 538
Location: OK

Thanks: 51 times
Was thanked: 109 time(s) in 65 post(s)
heart Cảm ơn hai thi huynh Thy Lan Thao và 東 海 đã ghé qua

Tối qua BK đón Giao thừa ở chùa, trước giờ Giao thừa có phần
Vọng bái tổ tiên ,quê hương xứ sở, những bài văn tế hướng về tiền nhân
rất xúc động ....thấy thương những người con Việt xa xứ , đêm mùa Đông lạnh lẻo
tụ hợp nhau dưới mái chùa nghe đốt pháo múa lân thật ấm cúng .Đi đâu mình cũng có quê
hương dân tộc trong trái tim .
Cảm ơn Huynh 東 海 với bài thơ Xuân nhẹ nhàng

Kính chúc Huynh Thy Lan Thao và 東 海 thân tâm thường an lạc

Bích Khuyên
bichkhuyen  
#618 Posted : Monday, August 18, 2014 4:37:18 PM(UTC)
bichkhuyen

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 538
Location: OK

Thanks: 51 times
Was thanked: 109 time(s) in 65 post(s)
XUỐNG BIỂN


1-Galveston


Y theo dự tính cuộc hành trình dạo chơi cho mùa hè năm nay chúng tôi sẽ ghé Crawfish & Noodles, Houston, TX sau đó tới La Quinta hotel- Gavseton ngủ lại đó hai đêm và trở về Oklahoma vào Monday Aug 4
Chuyến đi nầy không đi máy bay như lần trước vì không xa mấy , điều đặc biệt thú vị là tài xế trẻ măng, lần đầu tiên xuyên bang và kèm theo một tài xế phụ -nói là tài xế phụ nhưng cậu ta chưa hề đụng vào tay lái mà khư khư cầm smartphone ra lệnh cho tài xế vô exit nầy, ra freeway kia

Cả hai làm việc rất ăn khớp và vui vẻ
Niềm vui của người cha người mẹ thật đơn giản. Hai mươi năm dài làm lụng vất vả để nuôi con , con mình có chút trưởng thành, cũng đủ thấy hạnh phúc .

Chỉ nghĩ đến con
Mà quên khổ nhọc
Con là hòn ngọc
Của quí mẹ cha
Vắng mặt con thơ
Mẹ Cha sầu thảm
Dù con khôn lớn
Cha Mẹ nào quên
Thương mãi thương hoài
Đến ngày nhắm mắt

(Tụng lễ Vu Lan)

Tới Crawfish & Noodles đã xế chiều , tôị nghiệp hai nhóc bị thất vọng khi đứng trước nhà hàng đồ sộ mà cửa đóng then cài , thông báo mở cửa lại vào Aug 24 .

UserPostedImage

Ôi thôi lòng náo nức thưởng thức món crawfish mà show Bizarre Foods America- Andrew Zimmern mấy tháng trước chiếu trên đài truyền hình nay thành mây khói . Bụng thì đói meo nên tấp vô nhà hàng kế bên gở gạt.

Edited by user Monday, August 18, 2014 4:38:27 PM(UTC)  | Reason: Not specified

bichkhuyen  
#619 Posted : Monday, August 18, 2014 4:44:30 PM(UTC)
bichkhuyen

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 538
Location: OK

Thanks: 51 times
Was thanked: 109 time(s) in 65 post(s)
2-Thuyền và biển


Tiếng chim hải âu đánh thức tôi dậy lúc tờ mờ sáng . Xuống phòng ăn qua loa lát bánh mì, quả chuối và ly cà phê bốc khói . Ngồi ở ban-con nhìn mặt trời lên ngoài biển khơi . Cầm lòng không được tôi vôi vã thay đồ tắm và xuống biển
Buổi sáng ít người , nhìn quanh quẩn chỉ vài người tắm và câu cá . Xa xa con thuyền đơn độc giữa biển khơi

Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu, về đâu
Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau – rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió”

(Thuyền và Biển-Xuân Quỳnh)

Bài thơ rất tình nhưng phù hợp với tâm trạng của tôi lúc nầy

Tôi yêu biển ,đi đâu nghe đến biển lòng thấy nôn nao, có lẽ biển được dùng làm biểu tượng cho tình thương bao la rộng lớn: “tình Mẹ bao la như biển Thái Bình”, cho trí tuệ như biển mà hàng Phật tử đều thệ nguyện, cho trang nghiêm vi diệu trong Hoa Nghiêm :

"Thuở xưa Thế Tôn trong các cõi
Phật tu tịnh nghiệp nhiều như bụi
Nên được đủ thứ quang minh báu
Thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm.”

Cho bao dung che chở của Quan Âm Nam Hải : “Trong kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn nói:

Bấy giờ trong Pháp Hội, Bồ Tát Vô Tận Ý, Từ tòa ngồi đứng dậy Chắp tay nhìn Đức Phật Mà cung kính bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn Bồ Tát Quán Thế Âm ,vì bởi nhân duyên gì tên là Quán Thế Âm?
Đức Phật liền chỉ bảo Bồ Tát Vô Tận Ý: Này các Thiện Nam Tử! Nếu có vô lượng trăm, nghìn, muôn, ức chúng sanh phải chịu mọi khổ não mà được nghe danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm liền dốc lòng niệm tên Bồ Tát Quán Thế Âm tức thì Ngài Quán xét giọng tiếng của người ấy liền được khỏi khổ não. Nếu được trì tên hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm dù vào trong lửa lớn lửa không thể cháy được là nhờ sức uy thần của Bồ Tát Quan Âm. Nếu bị nước lớn trôi mà niệm tên Bồ Tát liền được vào chỗ cạn. Nếu lại có chúng sinh hàng trăm nghìn muôn ức vì tìm cầu vàng bạc ngọc mã não, trân châu San hô cùng hổ phách và các thứ ngọc báu, phải vào trong bể lớn. Giả sử bị mây mù gió dữ thổi thuyền bè giạt vào nước La Sát. Ở trong đám người đó dù chỉ có một người dốc lòng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm những người trong thuyền ấy đều liền được giải thoát…
Bấy giờ đức Phật bảo Bồ Tát Vô Tận Ý nếu có các chúng sanh ở trong các cõi nước phải dùng thân chư Phật mới độ được người ấy Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện ra thân Phật…
Này Ông Vô Tận Ý Bồ Tát Quán Thế Âm thành tựu các công đức đầy đủ là như thế Ngài dùng mọi thân hình dạo đi khắp các nước để độ thoát chúng sanh
Bồ Tát Quán Âm đối với các chúng sanh Ở trong chốn tai nạn nguy cấp và sợ hãi Ngài đều hay ban cho những điều không lo sợ, cho nên cõi Ta Bà mọi người đều gọi Ngài Là bậc Thí Vô Úy…”,

Có câu chuyện vào thời Đường, Tướng công Vu Địch đến hỏi Thiền sư Đạo Thông ở núi Tử Ngọc:
- Thế nào là gió đen thổi thuyền bè trôi dạt vào nước quỷ La-sát?
Ở đây, ông dẫn trong kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Môn: "Người đi biển khi gặp gió đen (gió dữ, gió bão) thổi thuyền bè trôi vào trong nước quỷ La-sát, nếu thành tâm niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm thì liền được khỏi".
Thiền sư Đạo Thông bèn đáp:
- Cái gã khách Vu Địch này hỏi chuyện ấy làm gì?!
Vu Địch là một ông tướng trong triều, nghe vậy bèn chạm tự ái nên đỏ mặt lên liền! Thiền sư Đạo Thông ngay đó liền chỉ và nói:
- Chính đó là trôi dạt vào nước quỷ La-sát!
Ở đây, ông Vu Địch này lấy câu trong kinh đem ra hỏi nhưng Thiền sư Đạo Thông không giải thích theo chữ nghĩa, không nói gió đen là gió dữ, gió này, gió kia v.v… mà đi thẳng vào khiến ông soi lại ngay chính mình để thấy được chân nghĩa của nó như thế nào, thì đó mới là nghĩa sống. Tức là vừa nghe nói ông bèn nổi sân lên thì đó là gió dữ thổi vào nước quỷ La-sát chứ gì nữa! Ngay đó thì ông tỉnh lại.

"Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu, về đâu"

Nếu ông Vu Địch không chịu soi lại chính mình thì không hề biết thuyền trôi dạt về đâu

.Khi tôi tìm hiểu về Duy Thức , 4 chữ “tùng tướng nhập tánh” khiến tôi bế tắc. Quí thầy cũng nhắc nhở tướng và tánh không thể nghiên cứu cùng một bình diện (tánh tướng biệt quán) thì cách nào mà tìm bất sanh bất diệt trong cái sanh diệt ?Tức là “Từ hiện tượng quay về bản thể.”

Bản thể của tôi là gì ? Tôi đi tìm trong Bát Nhã Tâm Kinh, trong Kim Cang Kinh,Pháp Bảo Đàn Kinh, Duy Thức Học, Pháp Hoa Kinh , Lăng Nghiêm Kinh, Hoa Nghiêm Kinh.....thiệt là thắm thía

"Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào"

UserPostedImage

Tình cờ đọc bài thơ Thượng Sĩ

"Niệm khởi tâm tâm khởi
Tâm quên niệm niệm quên
Muốn biết ý đích thực
Cọp đá cắn dê vàng
Đất trời ngón tay khảy
Sông núi tiếng ho khàn
Tạm thời mưa gió động
Gà gáy canh năm sang"

(Bảo Học Trò-Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục)

Chỉ cần khảy móng tay thì đất trời rung động, chỉ một tiếng ho khàn thì sông núi ngả nghiêng. Đây Ngài muốn nói đến cái dụng Mới thấy rằng:hễ KHÔNG đến cực thì Dụng đến cực, mà Dụng đến cực tức là Phật,

Hòa thượng Trúc Lâm phân tích rõ

"Kế tôi nói đến Chân không. Tánh không là nói trên tánh của các pháp. Còn Chân không là nói trên tâm thể. Cho nên Lục Tổ bảo "Bản lai vô nhất vật", tức là Chân không vậy. Ngài thấy được tâm mình xưa nay thanh tịnh, tâm mình vốn không sanh diệt v. v… Tâm đó không có tất cả ý niệm lăng xăng nên nói Chân không.
Chân không làm sao sanh diệu hữu? Vì diệu hữu là khởi nghĩ. Nhưng đây không phải là khởi nghĩ vọng tưởng lăng xăng. "Chân không sanh diệu hữu" tức là cái dụng của tâm thể như: tam minh, lục thông, tứ vô sở úy, thập bát bất cộng v. v… Diệu hữu là những diệu dụng mầu nhiệm từ tâm thể Chân không mà ra. Khi chúng ta nhận được tâm không một pháp rồi, thì mới thấy diệu hữu của nó. Cho nên Phật mới có đủ tam minh, lục thông, tứ vô sở úy, thập bát bất cộng v. v… Nếu nói diệu hữu là tất cả các trần cảnh thì lầm quá to. Chúng ta nhớ lời của thiền sư Minh Chánh: "Chẳng rõ bản lai vô nhất vật, công phu uổng phí một đời ai? ", tức là không nhận được cái Chân không của mình thì uổng một đời công phu, không đi tới đâu hết. Như vậy Chân không là tâm thể của mình. Còn Tánh không đó là thể tánh của muôn pháp. Hai thứ riêng khác. Tánh không duyên hợp sinh ra muôn pháp hư giả không thật. Chân không là tâm thể bất sanh bất diệt mà có diệu dụng hay sanh muôn pháp, nên gọi là diệu hữu. Vì vậy chư Phật mới có vô số phương tiện, vô số thần thông, đều từ Chân không mà ra.
Tánh không là y cứ theo Bát-nhã để phá chấp. Chân không là y cứ theo kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết-bàn chỉ cho chúng ta có chân tâm bất sanh bất diệt. Khi nào phá hết các pháp chấp rồi, mới nhận ra được chân tâm. Chân tâm chính là chân không diệu hữu. Rõ ràng như vậy, nên nói Tánh không là Chân không là sai lầm lớn. Một bên chuyên bác không lập gì hết, một bên nhận thẳng chân tâm. Từ chân tâm mới có diệu hữu. Diệu hữu tức là những sự mầu nhiệm khi đạt được chân tâm.
Như vậy chúng ta tu trước phải đi từ Bát-nhã. Lục Tổ ngộ nơi kinh Kim cang "Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp sanh tâm. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm", Kỳ tâm là tâm nào? Phật nói phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác thì đừng trụ tâm nơi sắc, thanh, hương, vị xúc, pháp. Nên không có chỗ trụ mà phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Như vậy tâm chẳng sanh chẳng diệt mới là tâm hay sanh muôn pháp. Cho nên "kỳ tâm" là tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác vậy. Chúng ta tu mà không dính sáu trần chính là đã phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác rồi. Chân không chính là tâm không vướng mắc với sáu trần. Đó là tâm chân thật.
Giáo lý của đức Phật có một hệ thống cụ thể rõ ràng. Cho nên hiểu sâu mới thấy các từ quí Ngài dùng đều chính xác, rõ ràng. Chúng ta tu học phải thấy cho tường tận, nếu không thì sự tu không dính dáng gì với lời Phật dạy, không có kết quả gì cả.

(Tánh không chân không -Hoa Vô Ưu-Thích Thanh Từ)
bichkhuyen  
#620 Posted : Monday, August 18, 2014 4:47:06 PM(UTC)
bichkhuyen

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 538
Location: OK

Thanks: 51 times
Was thanked: 109 time(s) in 65 post(s)
3-Sóng và biển


Suýt nữa tôi đã bị chết ngộp dưới hồ bơi lần đi chơi ở Florida . Điều đó thôi thúc tôi tham dự lớp học bơi trong 2 tuần ở YMCA . Họ dạy từng bước một : cách thở, cách đập tay, cách đập chân .Thấy thì dễ nhưng thực hành không đơn giản vẫn phải chịu uống nước như thường .Điều thú vị nhờ theo dõi hơi thở - cứ 3 stroke thì thở ra dưới nước bằng mũi và nghiệng đầu để hớp không khí bằng miệng-tâm không phân tán nên thân thể mềm mại (relax).Kinh nghiệm của những người bơi lội, nếu mình không relax được nước sẽ dìm mình xuống.
Một người phụ nữ VN (65 tuổi) chị đã học mấy khóa trước bảo rằng
-Đêm nào chị cũng cầu nguyện Chúa cho chị bơi được từ đầu hồ tới cuối hồ .Hôm nay chị đã bơi được mà không thấy mệt nhờ điều chỉnh cách thở. Chị mãn nguyện lắm
Tôi tự nghĩ người đàn bà nầy có niềm tin mãnh liệt vào Đức Chúa , niềm tin đó giúp chị thêm sức mạnh
Có hôm tôi hỏi thầy Bhante Ranata ( Sri Lanka monk )
-Hơi thở tự nó vào ra , tại sao phải theo dõi , thưa Thầy ?
-Quán niệm hơi thở để duy trì chánh niệm và duy trì sự sống.
Chánh niệm giúp tôi khắc phục những tâm sợ hãi (kể cả những tâm buồn chán, giận hờn,kiêu mạn, nghi ngờ, ác kiến.. ....) thật ra trong thân người trung bình có 50-75% là nước .Trời đất với ta đồng một thể.Vạn vật với ta đồng một tánh Trong tôi có nước trong nước có tôi không cách nào nước dìm tôi được . Chính tâm hay giao động làm cho tôi bị trở ngại

Mặt biển hôm ấy không nhiều sóng nhưng cũng đủ té nhào nếu không đứng vững

"Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau – rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió"

Rất tuyệt ! Sóng gió thì không thể dung chứa được thuyền .
Thuyền cũng không thể có mặt nếu biển đầy sóng gió
Chúng ta luôn sợ hãi trước sóng gió cuộc đời (bát phong) bởi ta chưa hiểu bản chất của nó. Tất cả chẳng có chấp trước thì “biển lặng trời trong”

Tức thử kiến văn phi kiến văn
Vô dư thanh sắc khả trình quân
Cá trung nhược liễu toàn vô sự
Thể dụng hà phòng phân bất phân.

Chính nơi thấy nghe chẳng thấy nghe
Còn đâu thanh sắc để trình anh
Trong kia nếu liễu toàn vô sự
Thể dụng ngại gì phân chẳng phân.

(Thiền sư Nghĩa Trung)

Xin kết thúc bài viết bằng bài thực tập quán chiếu của thầy Nhất Hạnh

1.
Thở vào, tôi thấy một con sóng trên đại dương / Thấy sóng
Thở ra, tôi cười với con sóng trên đại dương / Cười với sóng

2.
Thở vào, tôi thấy nước trong con sóng / Thấy nước
Thở ra, tôi cười với nước trong con sóng /Cười với nước

3.
Thở vào, tôi thấy con sóng hình thành / Sóng hình thành
Thở ra, tôi cười với sự hình thành của sóng / Cười với sự hình thành của sóng

4.
Thở vào, tôi thấy con sóng hoại diệt / Sóng hoại diệt
Thở ra, tôi cười với sự hoại diệt của sóng / Cười với sự hoại diệt

5.
Thở vào, tôi thấy tính cách bất sinh của nước trong con sóng / Tính cách bất sinh của nước
Thở ra, tôi cười với tính cách bất sinh của nước trong con sóng / Cười với bất sinh của nước

6.
Thở vào, tôi thấy tính cách bất diệt của nước trong con sóng / Tính cách bất diệt của nước
Thở ra, tôi cười tính cách bất diệt của nước trong con sóng / Cười với bất diệt của nước

7.
Thở vào, tôi thấy sự sinh khởi của sắc thân tôi / Sinh khởi của sắc thân
Thở ra, tôi cười với sự sinh khởi của sắc thân tôi / Cười với sinh khởi của sắc thân

8.
Thở vào, tôi thấy sự hoại diệt của sắc thân tôi / Hoại diệt của sắc thân tôi
Thở ra, tôi cười với sự hoại diệt của sắc thân tôi / Cười với sự hoại diệt của sắc thân

9.
Thở vào, tôi thấy tính cách bất sinh của sắc thân tôi / Sắc thân bất sinh
Thở ra, tôi cười với tính cách bất sinh của sắc thân tôi / Cười với sắc thân bất sinh

10.
Thở vào, tôi thấy tính cách bất diệt của sắc thân tôi / Sắc thân bất diệt
Thở ra, tôi cười với tính cách bất diệt của sắc thân tôi / Cười với sắc thân bất diệt

11.
Thở vào, tôi thấy tính cách bất sinh của tâm thức tôi / Tâm thức bất sinh
Thở ra, tôi cười với tính cách bất sinh của tâm thức tôi / Cười với tâm thức bất sinh

12.
Thở vào, tôi thấy tính cách bất diệt của tâm thức tôi / Tâm thức bất diệt
Thở ra, tôi cười với tính cách bất diệt của tâm thức tôi / Cười với tâm thức bất diệt

Bài tập này đi chung với hai bài đi trước (mười chín và hai mươi), nhắm đến sự quán chiếu tính cách không sinh và không diệt của các pháp.

Đứng trên bình diện hiện tượng, ta thấy các tướng sinh/tử, tới/đi, còn/mất, có/không, một/nhiều, nhiễm/tịnh,…nhưng đi sâu vào tự tánh của các pháp ta vượt thoát những tướng ấy. Ba pháp ấn của đạo Bụt là vô thường, vô ngã và niết bàn. Vô thường và vô ngã là đứng về bình diện hiện tượng, ta thấy có sinh tử, tới đi, còn mất, một nhiều, nhiễm tịnh. Nhưng đạo Bụt không phải chỉ mở bày cho ta cái thấy về hiện tượng. Đạo Bụt còn muốn đưa ta tiếp xúc với thực tại trong tự tánh (svabhava) của nó. Đó là niết bàn. Mà niết bàn thì không thể được mô tả bằng khái niệm, nghĩa là bằng những phạm trù sinh, diệt, tới, đi, còn, mất, có, không,…Niết bàn cũng có nghĩa là sự vắng lặng của các phiền não như tham đắm, hận thù và si mê. Đạt tới cái thấy về tự tánh thực tại rồi thì siêu việt được mọi sợ hãi, lo âu, tham đắm, vì lúc bấy giờ các tướng sinh, tử, tới, đi, còn, mất, có và không đã trở thành huyễn hóa trước con mắt của trí tuệ giác ngộ.

Trong kinh Tự Thuyết (Udana, tạng Pali) Bụt nói về niết bàn như sau (ta hãy khéo léo để đừng bị ngôn từ và ý niệm khống chế, vì Bụt đã từng dạy là ta không thể nói gì được về thực tướng của niết bàn):

“Các vị khất sĩ, có một nơi, không phải nơi của đất, nước, gió, lửa, không phải nơi của không gian vô biên, tâm thức vô biên, vô sở hữu vô biên nơi của tri giác, của không tri giác, của cõi này, của cõi kia. Nơi ấy, này các vị, tôi không gọi là có tới hay có đi, hay không tới hay không đi, tôi không gọi là sinh hay là diệt. Nơi ấy không có thành, không có hoại, không cần nương tựa. Đó là nơi chấm dứt mọi sầu khổ. Đó là niết bàn”.

Bụt lại nói, cũng trong kinh ấy:

“Này các vị khất sĩ, có một cái không sinh, không duyên, không thành, không tác, không hợp. Giả sử không có cái không sinh, không duyên, không thành, không tác, không hợp ấy thì làm sao có những cái có sinh, có duyên, có thành, có tác, có hợp có chỗ để trở về?”.

Giả sử khi nghe Bụt nói mà ta bị kẹt vào những tiếng “có”, “một”, “nơi”, “cái” thì ta không thể nào hiểu được Bụt, bởi thực tại niết bàn thoát khỏi những ý niệm có và không, một và nhiều, nơi và không nơi, cái này và cái kia.

Bài tập này sử dụng hình ảnh nước và sóng làm ví dụ cho sinh tử và niết bàn. Sóng là sinh tử, nước là niết bàn. Sóng có sinh, diệt, lên, xuống, cao, thấp, thành, hoại, một, nhiều. Nước thì không. Nhưng đây chỉ là một ví dụ. Nước, trong nhận thức thông thường của ta vẫn thuộc về thế giới các hiện tượng như mây, khói, băng, tuyết,…

Nhờ quán chiếu thâm sâu vào thế giới hiện tượng mà ta khám phá được tự tánh bất sinh bất diệt của chúng và đi vào thế giới tự tánh. Trong Phật học, ta gọi quá trình này là từ tướng đi vào tánh (tùng tướng nhập tánh).

Vị bồ tát thấy được tự tánh của vạn pháp nên không còn sợ hãi và tham đắm, do đó có thể cỡi trên sóng sinh tử mà đi và mỉm cười được với mọi con sóng sinh tử.

(Tính Không Sanh Diệt-Sen Búp Từng Cánh Hé-Thích Nhất Hạnh)

Bích Khuyên
Users browsing this topic
Guest
32 Pages«<29303132>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.